IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Odporność na mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis f. sp. hordei) odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w roku 2013
Resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei) in barley cultivars included to registration trials in Poland in 2013
280, 2016

Autor:

Jerzy H. Czembor, Aleksandra Pietrusińska, Henryk Czembor


Strony:

3-12


Streszczenie:

Określono uwarunkowania genetyczne odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. hordei) w kolekcji 14 odmian jęczmienia ozimego i 23 odmian jęczmienia jarego włączonych do badań rejestrowych w Polsce w roku 2013. Do postulowania specyficznego genu warunkującego odporność badanych odmian wykorzystano zestaw izolatów różnicujących o znanych genach wirulencji. Dwie odmiany jęczmienia ozimego były podatne na wszystkie patotypy B. graminis f. sp. hordei wykorzystane w badaniach. Odporności pięciu odmian uwarunkowana była genami Mla7 + MlLG2, Mla7 + ? i Mla7 + Mla7 + Ml(Ab) + ?. Obecność genów Mla6 +Mla14 stwierdzono w genomie czterech odmian. Odporność dwóch odmian uwarunkowana jest genem Mlh lub Mlh + ?. Trzy odmiany mają odporność warunkowaną przez nieznane geny. Jedna odmiana charakteryzowała się reakcją heterogeniczną na porażenie B. graminis f. sp. hordei. Linia BKH 5735 ma gen mlo i inne niezidentyfikowane geny. W grupie odmian jarych odporność na mączniaka prawdziwego uwarunkowana była głównie genem mlo w różnych kombinacjach z innymi niezidentyfikowanymi genami. W jednej odmianie stwierdzono obecność genu Mla12 + ?.


Słowa kluczowe:

jęczmień, mączniak prawdziwy, odporność odmian, geny odporności


Summary:

Genetic resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. hordei) in collection of 17 winter barley cultivars and 22 spring barley cultivars included in the registration trials in Poland in the year 2012 was investigated. To postulate a specific resistance gene a set of differentiating isolates of known virulence genes was used. Two winter barley cultivars are susceptible to all used isolates of B. graminis f. sp. hordei. Resistance of five cultivars is determined by genes Mla7 + MlLG2, Mla7 + ? and Mla7 + Mla7 + Ml(Ab) + ?. In four cultivars the presence of Mla6 + Mla14 genes is postulated. Resistance of two other cultivars is determined by gene Mlh or Mlh + ?. Three cultivars possess resistance determined by unknown genes. One cultivar shows heterogenic resistance reaction to infection by B. graminis f. sp. hordei. Cultivar BKH 5735 has mlo gene and unidentified genes. In the group of spring cultivars the resistance to powdery mildew is determined mainly by mlo gene with different combinations with unknown genes. In one cultivar the presence of gene Mla12 + ? is postulated.


Keywords:

barley, resistance genes, powdery mildew, resistance of cultivars
Pełna treść artykułu:

Jerzy H. Czembor, Aleksandra Pietrusińska, Henryk Czembor - [863,46 kB]
Odporność na mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis f. sp. hordei) odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w roku 2013