IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Ekologiczna produkcja ziemniaka gwarancją jego cech prozdrowotnych
Organic potato production guarantees its health features
279, 2016

Autor:

KRYSTYNA ZARZYŃSKA, ANNA WIERZBICKA, MAGDALENA GRUDZIŃSKA


Strony:

77-88


Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań zarówno własnych, jak i literaturowych dotyczących jakości bulw ziemniaka pochodzącego z produkcji ekologicznej w porównaniu do innych systemów produkcji, a głównie systemu konwencjonalnego. Badania przeprowadzono w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — PIB w Oddziale w Jadwisinie. Przedstawione wyniki wskazują na lepszą jakość bulw z produkcji ekologicznej wyrażającą się z jednej strony mniejszą zawartością składników niepożądanych, takich jak: pozostałości pestycydów, azotanów, azotynów i metali ciężkich i z drugiej strony większą zawartością składników korzystnych dla zdrowia, takich jak: witamina C, polifenole, karotenoidy oraz składniki mineralne. Starano się również wykazać, że te, istotne z punktu widzenia wartości odżywczej różnice składu między produktem ekologicznym i konwencjonalnym powinny mieć pozytywny wpływ na zdrowie człowieka.


Słowa kluczowe:

ziemniak, system ekologiczny, związki odżywcze, związki antyodżywcze


Summary:

The paper presents the results of both: own research and literature survey about the quality of potato tubers from organic production compared to other production systems, mainly the conventional one. Our study was conducted at the Plant Breeding and Acclimatization Institute — NRI, Branch Jadwisin. The results show a better quality of tubers from organic production: on the one hand a lower content of undesirable components such as: residual pesticides, nitrates, nitrites and heavy metals and on the other hand a higher content of components beneficial for health, such as vitamin C, polyphenols, carotenoids and minerals. Efforts were also made to show that those differences between organic and conventional product important from the nutritional composition point of view should have an positive impact on human health.


Keywords:

chemical composition, health features. organic system, potato
Pełna treść artykułu:

KRYSTYNA ZARZYŃSKA, ANNA WIERZBICKA, MAGDALENA GRUDZIŃSKA - [435,31 kB]
Ekologiczna produkcja ziemniaka gwarancją jego cech prozdrowotnych