IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Odporność ziemniaka na suszę glebową i metody oceny
Potato soil drought resistance and assessment methods
279, 2016

Autor:

DOMINIKA BOGUSZEWSKA-MAŃKOWSKA


Strony:

64-76


Streszczenie:

Celem niniejszego przeglądu literatury jest przedyskutowanie możliwości wykorzystywania różnych strategii odporności roślin w pracach hodowlanych. Z fizjologicznego punktu widzenia odporność roślin na suszę glebową polega na unikaniu lub tolerowaniu odwodnienia, przy czym zazwyczaj dominuje jeden rodzaj strategii, a drugi działa uzupełniająco. Wrażliwość roślin na suszę może zmieniać się wraz ze stadium rozwojowym, a także może być modyfikowana przez różnorodne czynniki środowiska (aklimatyzacja). Stosując różne metody oceny odporności ziemniaka na suszę glebową można wyodrębnić genotypy odporne i wrażliwe na niedobory wody oraz ocenić zakres zmienności genetycznej. W pracy opisano wiele metod oceny odporności roślin na suszę glebową. Stwierdzono, że najczęściej wykorzystywane są parametry oparte na wielkości plonu. Natomiast najwyższe korelacje pomiędzy wskaźnikami fizjologicznymi i agronomicznymi występują w momencie, kiedy wskaźnik fizjologiczny zostanie zastosowany w trakcie trwania suszy w naj-bardziej wrażliwym stadium rozwojowym rośliny.


Słowa kluczowe:

Solanum tuberosum L., susza, metody oceny


Summary:

The aim of this review is to discuss the possibility of using different strategies of plant resistance in breeding work. From a physiological point of view, the plant resistance to soil drought is a result of dehydration avoidance or tolerance or both strategies. Plants usually developed one dominating strategy, the second one works supplementary. Plant sensitivity to drought may change with the developmental phase and may be modified by various environmental factors (acclimatization). Using different methods to assess the resistance of potato to soil drought, it is possible to choose genotypes resistant or susceptible to water shortages and assess their genetic variation. This paper describes a number of methods for assessment of the plants response to soil drought. It was found that the most commonly used parameters are based on the yield. Nevertheless the highest correlation between the physiological and agronomic indicators occurs at a time when a physiological marker is used during drought and will cover the most sensitive development stage of the plant.


Keywords:

Solanum tuberosum L., drought, assessment methods
Pełna treść artykułu:

DOMINIKA BOGUSZEWSKA-MAŃKOWSKA - [715,42 kB]
Odporność ziemniaka na suszę glebową i metody oceny