IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wysokość plonu ziarna jęczmienia jarego przy zróżnicowanym poziomie agrotechniki na glebie kompleksu pszennego dobrego
Spring barley yield in different variants of cultivation on soils of good wheat complex
279, 2016

Autor:

DARIUSZ ZALEWSKI, MAREK LISZEWSKI


Strony:

19-30


Streszczenie:

W pracy przeprowadzono ocenę plonowania jedenastu odmian jęczmienia jarego badanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Zakładzie Doświad-czalnym Pawłowice należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Doświadczenia prowadzono na glebie kompleksu pszennego dobrego w latach 2013–2015. Odmiany: Basic, Ella, Fariba, Iron, KWS Atrika, KWS Olof, Nokia, Oberek, Olympic, Soldo, Suweren oceniano na dwóch poziomach agrotechniki: intensywnym i standardowym. Poziom intensywny agrotechniki różnił się od standardowego wyższym o 40 kg nawożeniem azotem, stosowaniem chemicznej ochrony roślin (2 zabiegi fungicydowe), antywylegacza oraz dolistnym dokarmianiem roślin preparatem wieloskładnikowym. Najwyższą stabilnością plonowania charakteryzowały się odmiany jęczmienia jarego Soldo i Nokia. Na glebach należących do kompleksu glebowego pszennego dobrego, w warunkach standardowej agrotechniki, zaleca się uprawę odmiany Soldo. Wobec braku istotności wzrostu plonu pomiędzy stosowanymi sposobami uprawy dodatkowe nawożenie azotem i ochrona fungicydowa odmian jęczmienia jarego nie przynosi istotnych efektów we wzroście plonów ziarna.


Słowa kluczowe:

interakcja genotyp-środowisko, plon ziarna, jęczmień jary


Summary:

Eleven cultivars of spring barley were evaluated in post-registration trials at an experimental station in Pawłowice (Wrocław University of Environmental and Life Science). In the years 2013–2015 field experiments ware conducted on good wheat complex soil. The recently registered cultivars: Basic, Ella, Fariba, Iron, KWS Atrika, KWS Olof, Nokia, Oberek, Olympic, Soldo, Suweren, were grown at two variants of cultivation: standard and intensive. The intensive variant, in comparison with the standard one, differed by 40 kg·ha-1 higher level of nitrogen fertilization, application of antilodging chemicals, foliar feeding of plants with microelements and complete control of fungal diseases. The highest yield stability was demonstrated for cultivars of barley — Soldo and Nokia. Cultivar Soldo is recommended for growing on the soils belonging to the good wheat soil complex with standard agricultural technology. The yields obtained in two cultivation variants did not differ significantly indicating that the additional nitrogen fertilization and fungicidal protection do not bring an increase of grain yield.


Keywords:

cultivars-environment interaction, grain yield, spring barley
Pełna treść artykułu:

DARIUSZ ZALEWSKI, MAREK LISZEWSKI - [482,99 kB]
Wysokość plonu ziarna jęczmienia jarego przy zróżnicowanym poziomie agrotechniki na glebie kompleksu pszennego dobrego