IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Właściwości chemiczne gleby lekkiej w ekologicznym systemie produkcji*
The chemical properties of light soil in organic system of agricultural production
275, 2015

Autor:

CEZARY TRAWCZYŃSKI


Strony:

89-97


Streszczenie:

Celem badań przeprowadzonych w latach 2007–2014 była ocena zmian właściwości chemicznych gleby lekkiej (odczynu, zawartości węgla organicznego, azotu ogólnego, przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu oraz manganu, cynku, miedzi, boru i żelaza) w płodozmianie ekologicznym. Zmianowanie obejmowało następujące gatunki roślin rolniczych: ziemniak, owies, gryka, mieszanka strączkowo-zbożowa (łubin żółty z owsem), żyto. Źródłem składników pokarmowych był obornik stosowany pod ziemniaki (25 t·ha-1) i pod owies (12,5 t·ha-1), przyorywana słoma i biomasa roślin międzyplonowych (peluszka, gorczyca biała, seradela), wapno węglanowe. Próbki glebowe z warstwy 0–20 cm pobierano jesienią każdego roku. Analizy chemiczne gleby wykonywano w laboratorium Stacji Chemiczno-Rolniczej. Stwierdzono poprawę odczynu gleby, stabilizację poziomu azotu ogólnego oraz węgla organicznego w glebie. Zawartość magnezu oraz fosforu w ciągu ośmiu lat wzrosła i jest wysoka, a potasu zmalała i jest na poziomie niskim. Zawartości przyswajalnych form mikroelementów: manganu, miedzi, boru i żelaza w kolejnych ośmiu latach badań wzrosły, a cynku zmalała. Poziom manganu i miedzi jest średni, a boru i żelaza niski.


Słowa kluczowe:

makroelementy, mikroelementy, odczyn, węgiel organiczny


Summary:

The aim of investigation conducted in the years 2007–2014 was to estimate the chemical properties of a light soil (soil pH, content of organic carbon, total nitrogen, available forms of phosphorus, potassium, magnesium and manganese, zinc, copper, boron and iron) in organic crop rotation. The crop rotation included following agricultural plant species: potato, oat, buckwheat, legume-cereal mixture (yellow lupine with oat), rye. The source of nutrient components were: manure in dose of 25 t·ha-1 applied before the potato cultivation and manure in dose of 12.5 t·ha-1 applied before the oat cultivation, straw, biomass of intercrop plants (field pea, white mustard, serradella) and carbonate lime. The samples were taken from soil layer 0–20 cm in autumn every year. The analysis of soil chemical properties in laboratory of Agricultural Chemical Station was used. The improvement of soil reaction, stable levels of total nitrogen and organic carbon in the soil were stated. The content of magnesium and phosphorus increased in the course of eight years and is high, but potassium decreased and is low. The content of available forms of microelements: manganese, copper, boron and iron in the course of eight tested years increased while zinc decreased. The level of manganese and copper is medium but boron and iron is low.


Keywords:

carbon organic, macroelements, microelements, reaction
Pełna treść artykułu:

CEZARY TRAWCZYŃSKI - [93,56 kB]
Właściwości chemiczne gleby lekkiej w ekologicznym systemie produkcji*