IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Ochrona ziemniaka zgodna z zasadami integrowanej ochrony roślin Część I. Niechemiczne metody ochrony
Potato protection according to the principles of integrated pest management Part I. Non-chemical methods of protection
273, 2014

Autor:

JÓZEFA KAPSA, MAREK MRÓWCZYŃSKI, TOMASZ ERLICHOWSKI, HANNA GAWIŃSKA-URBANOWICZ, KONRAD MATYSEK, JERZY OSOWSKI, MARIA PAWIŃSKA, JANUSZ URBANOWICZ, SŁAWOMIR WRÓBEL


Strony:

129-143


Streszczenie:

Od 1. stycznia 2014, wszystkie kraje Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania zasad Integrowanej Ochrony Roślin (IPM), zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE oraz rozporządzeniem nr 1107/2009. W pracy omówiono definicje dotyczące integrowanej ochrony roślin i określono różnice między IPM (integrowaną ochroną roślin) a IP (integrowaną produkcją roślin). W ochronie upraw ziemniaka stosuje się więcej fungicydów niż w innych uprawach. Zintegrowana ochrona wymaga zatem połączenie różnych metod postępowania, aby utrzymać niski poziom grzybowych i bakteryjnych patogenów, szkodników i chwastów i jednocześnie zachować dobrą jakość środowiska. Wyniki wieloletnich badań prowadzonych w uprawach ziemniaka przez zespół autorów oraz dane literaturowe pozwoliły uszeregować ważne elementy integrowanej ochrony ziemniaka, wykorzy¬stywane w uprawach ziemniaka na wszystkich etapach jego rozwoju. Działania stosowane w ochronie można podzielić na działania strategiczne i taktyczne. Działania strategiczne (niechemiczne metody) mające na celu zmniejszenie nasilenia i presji agrofagów wykorzystujące elementy, takie jak płodo¬zmian, nawożenie, wybór odmiany i działania ograniczające źródła infekcji zostały przedstawione w tej części pracy.


Słowa kluczowe:

agrofagi, definicje IP i IPM, niechemiczne metody w IPM, ochrona roślin, ziemniak


Summary:

Since 1st January of 2014, all countries of the European Union are under an obligation to apply the principles of Integrated Pest Management (IPM) in accordance with Directive 2009/128/EC and Regulation No 1107/2009. In this paper the definitions relating to the integrated pest management are discussed and the differences between the IPM (integrated plant protection) and the IP (integrated plant production) are defined. More fungicides are applied to protect potato crops than in any other crop. Integrated management therefore requires a combination of management techniques in order to keep fungal and bacterial pathogens, pests and weeds at low levels and at the same time to maintain the quality of the environment. The results of long-term experiments carried out by a team of authors and the literature data allowed to arrange the most important, non-chemical elements of the IPM of applied in potato crops at all stages of its development. Control measures can be divided in strategic and tactical measures. Strategic measures (non-chemical methods), aiming at reducing the occurrence of agrophages and the infection pressure, such as rotation, fertilization, cultivar choice and measures to limit primary inoculum sources, are presented in this part of the work.


Keywords:

agrophages, IP and IPM definitions, non-chemical methods, plant protection, potato
Pełna treść artykułu:

JÓZEFA KAPSA, MAREK MRÓWCZYŃSKI, TOMASZ ERLICHOWSKI, HANNA GAWIŃSKA-URBANOWICZ, KONRAD MATYSEK, JERZY OSOWSKI, MARIA PAWIŃSKA, JANUSZ URBANOWICZ, SŁAWOMIR WRÓBEL - [146,18 kB]
Ochrona ziemniaka zgodna z zasadami integrowanej ochrony roślin Część I. Niechemiczne metody ochrony