IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Uwarunkowania potencjału plonowania średnio późnych i późnych odmian ziemniaka w warunkach środkowo-wschodniej Polski.
Determinants of yield potential of medium-late and late potato cultivars in central-eastern Poland.
259, 2011

Autor:

BARBARA SAWICKA, WŁADYSŁAW MICHAŁEK, PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI


Strony:

219-228


Streszczenie:

Analizę oparto na wynikach ścisłego doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 1998–2000 w stacji doświadczalnej w Uhninie. Obiektem badań było jedenaście średnio późnych (Ania, Anielka, Arkadia, Fregata, Grot, Klepa, Omulew, Rybitwa, Rywal, Salto, Vistula) i pięć późnych (Dunajec, Hinga, Jantar, Meduza, Wawrzyn) odmian ziemniaka. Nawożenie mineralne na stałym poziomie stosowano wiosną przed sadzeniem, zaś organiczne — jesienią. Zdrowotność sadzeniaków była porównywalna (C/A). W doświadczeniu określono plon bulw, suchą masę oraz plon suchej masy. Plony potencjalne obliczano wg metody van der Zaag z modyfikacją Mazurczyka. Celem było określenie wpływu aktywności fotosyntetycznej na potencjał plonowania średnio późnych i późnych odmian ziemniaka w warunkach polowych a także ocena możliwości zwiększenia produktywności i produkcyjności tych odmian. W warunkach wschodniej części Polski potencjalne plony bulw średnio późnych odmian ziemniaka mogą być o 35% wyższe od plonów rzeczywistych, natomiast w przypadku odmian późnych o 22,2%. Stosunek plonów aktualnych do potencjalnych na poziomie 0,66 zapewnia już uzyskiwanie dobrych plonów, zarówno średnio późnych, jak i późnych odmian ziemniaka. Czynnik genetyczny najsilniej decydował o zmienności fenotypowej zawartości suchej masy, czynniki siedliska najsilniej determinowały zmienność fenotypową plonu bulw i plonu suchej masy, zaś współdziałanie odmian i lat oddziaływało najsilniej na plon suchej masy...


Słowa kluczowe:

ziemniak, odmiany, wskaźniki fizjologiczne, plon aktualny, plon potencjalny


Summary:

The analysis of potato yield is based on a field experiment carried out at the Uhnin experiment station in the years 1998-2000. Tuber yield, dry matter and dry matter yield were determined in eleven medium-late (Ania, Anielka, Arkadia, Fregata, Grot, Klepa, Omulew, Rybitwa, Rywal, Salto, Vistula) and five late (Dunajec, Hinga, Jantar, Meduza, Wawrzyn) cultivars. The mineral fertilization was applied before planting in spring, at a constant level, to the soil fertilized with manure in autumn. The health status of seed material was similar (C/A class). The potential yield was calculated using the van der Zaag method, with modification of Mazurczyk. Under the conditions of central-eastern Poland the potential yield of medium-late cultivars could be 35% higher than the actual yield, in case of the late cultivars the difference was 22,2%. The 0.66 ratio of actual to potential yield was sufficient to obtain good yields for cultivars of both maturity groups. The genetic factor strongly influenced the phenotypic variation of dry matter, while the habitat determined the phenotypic variation of tuber yield and dry matter yield. The interaction of cultivars with years affected most highly the yield of dry matter...


Keywords:

potato, cultivar, physiological indices, actual yield, potential yield
Pełna treść artykułu:

BARBARA SAWICKA, WŁADYSŁAW MICHAŁEK, PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI - [96,43 kB]
Uwarunkowania potencjału plonowania średnio późnych i późnych odmian ziemniaka w warunkach środkowo-wschodniej Polski.