IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Reakcja nowych odmian ziemniaka na nawożenie azotem.
The reaction of new potato cultivars to nitrogen fertilization.
259, 2011

Autor:

CEZARY TRAWCZYŃSKI, ANNA WIERZBICKA


Strony:

193-201


Streszczenie:

Celem doświadczeń polowych przeprowadzonych w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Jadwisin było określenie reakcji na nawożenie azotem nowych odmian ziemniaka: Impala, Miłek, Velox, Augusta, Ewelina, Nora, Oman, Elanda, Marlen, Meridian, Roko, Medea, Kuras, Pokusa. W badaniach określono wpływ zróżnicowanego poziomu nawożenia azotem na plon bulw, efektywność nawożenia, zawartość skrobi i azotanów w bulwach. Badania przeprowadzono na glebie lekkiej nawożonej słomą i poplonem gorczycy białej. W badaniach stosowano 5 poziomów nawożenia azotem: 0, 50, 100, 150 i 200 kg N•ha-1. Nawożenie mineralne P i K stanowiło: 52,3 kg P•ha-1 oraz 149,4 kg K•ha-1. Stwierdzono, że odmiany Nora i Oman charakteryzowały się dużymi wymaganiami nawozowymi, odmiany Augusta, Elanda i Meridian wymaganiami średnimi, natomiast odmiany Impala, Miłek, Velox, Ewelina, Marlen, Roko, Medea, Kuras i Pokusa wymaganiami małymi. Efektywność maksymalnej dawki azotu wahała się od 20 do 109 kg bulw na 1 kg N. Największą efektywnością nawożenia charakteryzowały się odmiany: Velox, Kuras i Medea (powyżej 100 kg bulw na 1 kg N), a najmniejszą odmiana Nora. Zawartość azotanów w bulwach wzrastała, natomiast zawartość skrobi obniżała się w miarę zwiększania dawki azotu. Największą zawartością skrobi charakteryzowała się skrobiowa odmiana Kuras, a z jadalnych odmiany Marlen i Miłek. Największą zawartość azotanów stwierdzono w bulwach odmian Impala, Miłek, Velox i Meridian (powyżej 100 mg NO3•kg-1 świeżej masy bulw), a najmniejszą w bulwach odmiany Kuras (26 mg NO3•kg-1 świeżej masy bulw)...


Słowa kluczowe:

azotany, dawki azotu, odmiany ziemniaka, plon bulw, zawartość skrobi


Summary:

The aim of the field experiments conducted in Plant Breeding and Acclimatization Institute — National Research Institute, Division in Jadwisin was to determine the reaction of the new potato cultivars (Impala, Miłek, Velox, Augusta, Ewelina, Nora, Oman, Elanda, Marlen, Meridian, Roko, Medea, Kuras, Pokusa) to the nitrogen fertilization. In the study, the influence of different nitrogen doses on tubers yield, fertilization efficiency, starch and nitrates content in tubers were determined. The experiment was carried out on the light soil fertilized with straw and aftercrop of white mustard. In these experiments 5 levels of nitrogen fertilization were applied: 0, 50, 100, 150 and 200 kg N•ha-1. The mineral fertilization of P and K amounted to: 52.3 kg P•ha-1 and 149.4 kg K•ha-1. It was found that the cultivars Nora and Oman were characterized by high requirements for nitrogen dose, medium ones were suitable for cultivars Augusta, Elanda and Meridian but the requirements for cultivars: Impala, Miłek, Velox, Ewelina, Marlen, Roko, Medea, Kuras and Pokusa were low. The effectiveness of maximum dose oscillated from 20 to 109 kg of tubers per 1 kg of N. The highest fertilization efficiency characterized cultivars: Velox, Kuras and Medea (above 100 kg of tubers per 1 kg of N) and the lowest one cultivar Nora. Along with the increasing nitrogen dose, the content of nitrates in tubers increased but the starch content decreased. The highest content of starch in tubers was noted for the starch cultivar Kuras and within the table cultivars: Marlen and Miłek. The cultivars Impala, Miłek, Velox and Meridian had highest content of nitrates in tubers (above 100 mg NO3•kg-1 fresh mass of tubers) and cultivar Kuras had the lowest one (26 mg NO3•kg-1 fresh mass of tubers)...


Keywords:

nitrates content, nitrogen doses, potato cultivars, tubers yield, starch content
Pełna treść artykułu:

CEZARY TRAWCZYŃSKI, ANNA WIERZBICKA - [86,44 kB]
Reakcja nowych odmian ziemniaka na nawożenie azotem.