IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Immunocytochemiczna lokalizacja epitopów pektyn i proteoglikanów AGP w regenerujących tkankach buraka cukrowego (Beta vulgaris L.).
Immunocytochemical localization of pectin and arabinogalactan protein epitopes in regenerating tissues of sugar beet (Beta vulgaris L.).
259, 2011

Autor:

MAGDALENA TOMASZEWSKA-SOWA


Strony:

157-169


Streszczenie:

Pektyny i proteoglikany AGP, jako elementy ściany komórkowej są w istotny sposób powiązane z regulacją procesów morfogenezy i różnicowania roślin. Celem przeprowadzonych badań była próba lokalizacji epitopów charakteryzujących pektyny i proteoglikany AGP — (arabinogalactan proteins) w tkankach buraka cukrowego regenerujących z niezapłodnionych zalążków w kulturach in vitro. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki badań immunocytochemicznych tkanek buraka uznano za celowe przeprowadzenie analiz zmierzających do określenia różnic w dystrybucji tych związków w komórkach buraka cukrowego w zależności od rodzaju tkanki oraz składników pożywki determinujących procesy regeneracji w kulturach in vitro. Obecność charakterystycznych epitopów określano w różnicującej się tkance kalusa z widocznymi regionami merystematycznymi, jak też w zarodkach somatycznych w stadium torpedy, powstałych w trakcie kultury niezapłodnionych zalążków. Detekcję przeprowadzono przy wykorzystaniu specyficznych przeciwciał mono¬klonalnych, a miejsca występowania określonych antygenów oligosacharydowych uwidaczniano in situ za pomocą reakcji z przeciwciałami wtórnymi sprzężonymi z alkaliczną fosfatazą. Wykazano, że cztery epitopy typowe dla pektyn, reagujące z przeciwciałami JIM5, JIM7, LM5 i LM6, występują powszechnie we wszystkich badanych tkankach i typach komórek. Wśród epitopów charaktery¬zujących proteoglikany AGP wyodrębniono takie, które występują w organogennym kalusie w relatywnie dużych ilościach (LM2, JIM13 i JIM14), bądź tylko w ilościach śladowych, albo takie, które w ogóle nie są obecne. W wyniku reakcji kontrolnych, wykonanych z pominięciem etapu inkubacji z przeciwciałem pierwotnym, uzyskano skrawki niezabarwione lub zabarwione w mini¬malnym stopniu, co świadczy o specyficzności przeprowadzonych badań immunocytochemicznych...


Słowa kluczowe:

białka arabinogalaktanowe (AGP), burak cukrowy, kultury in vitro, pektyny, proteoglikany, zalążki, zarodki somatyczne


Summary:

Pectin and arabinogalactan proteins, which are components of the cell wall, are significantly associated with the regulation processes of morphogenesis and differentiation of plants. The aim of this study was to characterize the location of the epitopes of pectins and arabinogalactan proteins in tissues of sugar beet (Beta vulgaris L.) regenerating from unfertilized ovules in in vitro cultures. Considering previous results of immunocytochemical analysis of tissues of sugar beet it seemed important to determine the differences in distribution of these compounds in the cells of sugar beet depending on the type of tissue and medium components that determine the regeneration of explants in in vitro cultures. The presence of specific epitopes was determined in callus tissue with visible meristematic regions , as well as in somatic embryos at torpedo stage, growing in the culture of unfertilized ovules. Detection was conducted using specific monoclonal antibodies, and the location of specific oligosaccharide antigens was visualized in situ by reaction with secondary antibodies conjugated with alkaline phosphatase. It has been shown that the four epitopes typical for pectin, which react with antibodies JIM5, JIM7, LM5 and LM6 are common in all examined tissues and cell types. Among the AGP epitopes that typify arabinogalactan proteins there were distinguished those that occur in callus in relatively large quantities (LM2, and JIM14 JIM13), or only in trace amounts, or which in general are not present. In the control reaction, performed without the incubation stage of the primary antibody, the sections were obtained which showed  no signs of coloration or minimally colored, which indicates specificity of the immunocytochemistry procedures...


Keywords:

sugar beet, in vitro culture, pectin, proteoglycans AGPs (arabinogalactan proteins), seeds, somatic embryos
Pełna treść artykułu:

MAGDALENA TOMASZEWSKA-SOWA - [298,08 kB]
Immunocytochemiczna lokalizacja epitopów pektyn i proteoglikanów AGP w regenerujących tkankach buraka cukrowego (Beta vulgaris L.).