IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wykorzystanie biotechnologii przez polską hodowlę roślin.
Exploitation of biotechnology by Polish plant breeding.
259, 2011

Autor:

EWA ZIMNOCH-GUZOWSKA, MAŁGORZATA GOŁĘBIEWSKA


Strony:

121-129


Streszczenie:

W ramach koordynacji projektu badawczego zamawianego PBZ-MNiSW-2/3/2006 pt. „Nowe metody genetyki molekularnej i genomiki służące doskonaleniu odmian roślin uprawnych” przeprowadzono badania ankietowe wśród krajowych ośrodków hodowli roślin na temat wykorzystania biotechnologii w procesie hodowlanym roślin uprawnych. W badaniach wzięło udział 18 krajowych ośrodków hodowli roślin. Ankieta obejmowała 14 rozbudowanych pytań, ukazujących obecny stan wykorzystania biotechnologii w hodowli twórczej, trudności w uzyskaniu oczekiwanego postępu hodowlanego, znacznie pożądanych kierunków hodowli w poszczególnych gatunkach, obecne i przyszłe zastosowanie markerów molekularnych, zainteresowanie firm hodowlanych w szkoleniu własnego personelu, celowości prowadzenia programu hodowli wstępnej przez wyspecjalizowane ośrodki oraz korzystania z usług biotechnologicznych oferowanych hodowcom...


Słowa kluczowe:

kierunki hodowli, ograniczenia postępu hodowlanego, wykorzystanie markerów molekularnych, hodowla wstępna, usługi biotechnologiczne


Summary:

Survey on application of biotechnology in the breeding process of cultivated plants was organized in the frame of coordination of the PBZ-MNiSW-2/3/2006 project entitled: “New methods of molecular genetics and genomics served to variety improvement in cultivated plants”. All of the eighteen invited domestic breeding centers took part in the survey. Fourteen extended questions were focused on current status of biotechnology application to plant breeding, difficulties in achieving expected breeding progress, importance of desired directions in breeding of respective plant species, use of molecular markers — currently and in the future, interest of breeding companies in training of their own staff, necessity of pre-breeding program realization by specialized centers and use of biotechnological services offered to breeders...


Keywords:

breeding directions, difficulties in breeding, use of molecular markers, pre-breeding, biotechnological services
Pełna treść artykułu:

EWA ZIMNOCH-GUZOWSKA, MAŁGORZATA GOŁĘBIEWSKA - [113,05 kB]
Wykorzystanie biotechnologii przez polską hodowlę roślin.