IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wpływ zasolenia na wzrost i rozwój traw gazonowych utrzymywanych w podłożu z dodatkiem hydrożelu.
Salinity effect on to the turf grass species cultivated with hydrogel addition.
259, 2011

Autor:

ANNA HADAM, ZBIGNIEW KARACZUN


Strony:

113-120


Streszczenie:

Trawniki stanowią istotny element krajobrazu miejskiego, pełniąc różnorodne funkcje estetyczno-środowiskowe, a ich produktywność jest dobrym wskaźnikiem funkcjonowania obszarów przyrodniczych. Problem szkodliwego oddziaływania stresów miejskich na tereny zieleni dotyczy w szczególności obszarów przyulicznych. Stosowane są zatem różnorodne zabiegi agrotechniczne, które zmierzają do poprawy tamtejszych warunków dla roślin. Jednym z nich jest wprowadzanie do gleb hydrożeli. Substancje te są zdolne do gromadzenia dużej ilości wody, łagodząc tym samym skutki suszy u roślin. Ich stosowanie jest przy tym tańsze niż nawadnianie. Niemniej jednak preparaty te wykazują również właściwości sorpcyjne w stosunku do niektórych kationów, które są zawarte w roztworze glebowym. Można zatem przypuszczać, że wysycanie matrycy żelu przez jony będzie obniżać efektywność sorbowania wody, a tym samym skuteczność działania hydrożelu. Celem badań była ocena działania hydrożelu w warunkach zasolenia na przykładzie reakcji wybranych gatunków traw gazonowych. W niniejszym artykule opisano wstępne wyniki doświadczeń, które prowadzono przez trzy miesiące w kontrolowanych warunkach szklarniowych. Miarą skuteczności działania hydrożelu była ocena kiełkowania, wysokości darni oraz kondycji traw narażonych na trzy poziomy zasolenia podłoża w obecności i przy braku sorbentu. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że niezależenie od obecności hydrożelu wzrost stężenia soli w podłożu osłabił kiełkowanie, wzrost i kondycję testowanych gatunków...


Słowa kluczowe:

hydrosorbent, stres solny, susza, trawniki przyuliczne


Summary:

Lawns play an important role in the urban landscape and are good indicators of the environment conditions. In the near road areas they are however exposed to the drought or salinity. Therefore, diverse agrotechnical treatments are applied in order to make the conditions more suitable for vegetation. One of them may be incorporation the hydrogel to soil. These synthetic polymers can absorb huge amount of water and thanks to that are able to decrease the drought stress in plants. Their application is more cost-effective that irrigation. However, too high concentration of ions in soil may decrease efficacy of hydrogel, since it can absorb water and cations as well. The aim of the study was therefore the assessment of the hydrogels efficacy under turf grasses cultivated in the saline soil. The experience was conducted for three months in a controlled green house conditions. The efficacy of hydrogel amendment was measured by the grass reactions (germination, turfs height and condition) to the three levels of salinity. The results allowed concluding that the salinity decreased the germination, height and condition of tested grasses independent on hydrogel addition...


Keywords:

drought, salinity stress, urban lawn grass, water sorbent
Pełna treść artykułu:

ANNA HADAM, ZBIGNIEW KARACZUN - [95,5 kB]
Wpływ zasolenia na wzrost i rozwój traw gazonowych utrzymywanych w podłożu z dodatkiem hydrożelu.