IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Sieci neuronowe typu MLP w prognozowaniu plonu jęczmienia jarego.
MLP artificial neural networks in predicting the yield if spring barley.
259, 2011

Autor:

MONIKA JANASZEK, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, JANUSZ KOZDÓJ


Strony:

93-112


Streszczenie:

U roślin zbożowych, poszczególne cechy plonotwórcze oraz struktura morfologiczna kłosa kształtują się w określonych fazach rozwojowych, które zachodzą w zmiennych warunkach środowiska. Interakcja genotypu z biotycznymi i abiotycznymi czynnikami środowiska w trakcie trwania okresu wegetacji roślin również wpływa na kształtowanie się wielkości plonu. W niniejszej pracy dokonano aproksymacji wielkości plonu na podstawie cech, charakteryzujących nie tylko okres wegetacji roślin, ale także fazę ich pełnej dojrzałości. Do aproksymacji wykorzystano sieć MLP o bardzo prostej topologii, wynikającej zarówno z liczby, jak i struktury dostępnych danych. Efekt wytrenowania sieci był pozytywny. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, iż sieć typu MLP może służyć jako narzędzie wspomagające prognozowanie plonu jęczmienia jarego...


Słowa kluczowe:

jęczmień jary, MLP, linie DH, prognozowanie plonu, sztuczne sieci neuronowe


Summary:

In cereal plants, individual yielding characteristics and the morphological structure of the spike are formed in certain phases of development, which occur in varying environmental conditions. The interaction of genotype with the biotic and abiotic environmental factors during the period of vegetation also affects the formation of yield. In this paper we approximate the yield on the basis of traits that characterize not only the vegetation period, but also the phase of full maturity. For the approximation, an MLP network with a very simple topology, resulting from both the number and structure of available data, was used. The effect of network training was positive. The results obtained show clearly that the MLP network may be used as a support tool for the prediction of the yield of spring barley...


Keywords:

artificial neural networks, DH lines, MLP, spring barley, yield prediction
Pełna treść artykułu:

MONIKA JANASZEK, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, JANUSZ KOZDÓJ - [435 kB]
Sieci neuronowe typu MLP w prognozowaniu plonu jęczmienia jarego.