IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Ocena zmienności przestrzennej zasobności gleby i plonowania pszenicy ozimej z wykorzystaniem pakietu R.
Evaluation of spatial variability of soil fertility and yielding of winter wheat using R software.
259, 2011

Autor:

DARIUSZ GOZDOWSKI, DANIEL SAS, STANISŁAW SAMBORSKI, ANDRZEJ KAPELIŃSKI


Strony:

63-72


Streszczenie:

Dane do analiz pozyskano w roku 2009 z dwóch pól uprawnych obsianych pszenicą ozimą (odmian: Fregata i Potenzial) zlokalizowanych na Kujawach, w miejscowościach Miechowice i Osłonki. Na podstawie prób roślin i gleby pobranych (z miejsc o znanych współrzędnych geograficznych) na każdym z pól w 25 punktach oceniono wielkość plonu ziarna, zawartość białka w ziarnie oraz zasobność gleby w makroelementy (P2O5, K2O, MgO) oraz pH gleby. Dane poddano analizom geostatystycznym z wykorzystaniem pakietu geoR w programie R z użyciem funkcji variog() i variofit().Ocenę zmienności przestrzennej badanych cech wykonano wykorzystując parametry teoretycznych wariogramów...


Słowa kluczowe:

zmienność przestrzenna, pszenica ozima, właściwości gleby, wariogramy, plon ziarna, zawartość białka w ziarnie


Summary:

Data for analyses were acquired in 2009 from two commercial fields cropped with the winter wheat (cv. Fregata and Potenzial) in Kujavia region (villages Miechowice and Osłonki). On the basis of soil and plant samples (with known geographical coordinates) collected in 25 sampling points on each field the following traits were examined: grain yield, grain protein content, soil fertility in P2O5, K2O and MgO and soil pH. Geostatistical methods in R software using geoR package (functions: variog() and variofit()) were applied for the data analyses. Spatial variability of the investigated traits was evaluated using parameters of the theoretical variograms...


Keywords:

spatial variability, winter wheat, soil properties, variograms, grain yield, grain protein content
Pełna treść artykułu:

DARIUSZ GOZDOWSKI, DANIEL SAS, STANISŁAW SAMBORSKI, ANDRZEJ KAPELIŃSKI - [213 kB]
Ocena zmienności przestrzennej zasobności gleby i plonowania pszenicy ozimej z wykorzystaniem pakietu R.