IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wprowadzenie do statystycznych analiz wielozmiennych.Część II. Przykład zastosowania.
An introduction to multivariate statistical analyses.Part II. The application.
259, 2011

Autor:

ZYGMUNT KACZMAREK, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI


Strony:

35-49


Streszczenie:

Prowadząc doświadczenia oraz analizując dane pochodzące z doświadczeń często obserwuje się i analizuje wiele cech charakteryzujących pewne obiekty doświadczalne. Często każda z tych cech analizowana jest osobno. Jednak, by mieć pełen obraz wyłaniający się z prowadzonych badań, należy sięgnąć do analizy wielocechowej pozwalającej na całościowe podejście do badanego problemu. W pracy przedstawiono praktyczny przykład obliczeniowy opisanych w części pierwszej metod wielocechowych analiz statystycznych. W szczególności przedstawiono wielozmienną analizę wariancji oraz powiązane z nią: analizę kontrastów oraz analizę zmiennych kanonicznych...


Słowa kluczowe:

analizy wielocechowe, grupowanie wielocechowe obiektów, jęczmień jary, macierz korelacji, macierz kowariancji, MANOVA, wielocechowe mary podobieństwa


Summary:

While conducting research and analysing experimental data, one often observes and analyses multiple characteristics of certain experimental objects. Often each of these characteristics is analyzed separately. However, to have a complete picture emerging from the research you should use multivariate analysis which allowing a holistic approach to the investigation of the problem. The paper presents a practical example of the calculation methods of multivariate statistical analysis formally described in the first part. In particular, this paper presents the MANOVA analysis and an analysis of contrasts and canonical variables analysis associated with it...


Keywords:

multivariate analysis, multivariate grouping, spring barley, correlation matrix, covariance matrix, MANOVA, multivariate similarity measures
Pełna treść artykułu:

ZYGMUNT KACZMAREK, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI - [163,25 kB]
Wprowadzenie do statystycznych analiz wielozmiennych.Część II. Przykład zastosowania.