IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wprowadzenie do statystycznych analiz wielozmiennych. Część I. Podstawy teoretyczne.
An introduction to multivariate statistical analyses.Part I. Theoretical background.
259, 2011

Autor:

ZYGMUNT KACZMAREK, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI


Strony:

23-34


Streszczenie:

Analizy wielocechowe są coraz szerzej stosowane w badaniach rolniczych. Powszechna dostępność pakietów statystycznych realizujących tego typu analizy pozwala na ich powszechne wykorzystywanie. Problemem staje się więc umiejętność właściwego wykorzystania tych analiz i poprawnej interpretacji uzyskanych z nich wyników. W pracy omówiono podstawowe pojęcia analizy wielozmiennej, opisano wielozmienny model liniowy obserwacji, wielocechową analizę wariancji, niezbędne statystyki testowe a także wielocechowe metody oceny podobieństwa obiektów...


Słowa kluczowe:

analizy wielocechowe, grupowanie wielocechowe obiektów, macierz korelacji, macierz kowariancji, MANOVA, wielocechowe miary podobieństwa


Summary:

Multivariate analyses are increasingly used in agricultural research. The widespread availability of statistical packages pursuing this type of analysis allows for their use. Then, the ability of appropriate application of the analysis and correct interpretation of its results becomes problematic. The paper discusses basic concepts of the multivariate analysis, the multivariate model of observations, the multivariate analysis of variance, the appropriate statistical tests and the multivariate methods for estimation of the objects’ similarity...


Keywords:

multivariate analysis, multivariate grouping, correlation matrix, covariance matrix, MANOVA, multivariate similarity measures
Pełna treść artykułu:

ZYGMUNT KACZMAREK, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI - [178,92 kB]
Wprowadzenie do statystycznych analiz wielozmiennych. Część I. Podstawy teoretyczne.