IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Zmienność wielkości szkód wyrządzanych przez dziki w zróżnicowanych strukturach agrocenoz.
Differentiation of damages caused by wild boars under different agrocenose structures.
256, 2010

Autor:

MARIAN FLIS


Strony:

193-204


Streszczenie:

Celem badań była analiza wielkości i rozkładu przestrzennego oraz czasowego szkód wyrządzanych przez dziki, w graniczących ze sobą dwóch obwodach łowieckich charakteryzujących się zróżnicowaną strukturą agrocenoz, w odstępie 6 lat. Obydwa obwody łowieckie położone są w rejonie Wyżyny Lubelskiej i dzierżawione są przez to samo koło łowieckie, co sprawia, że zabiegi związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej są zbliżone. W ocenianym okresie na terenie jednego obwodu łowieckiego zarówno liczba, jak i areał szkód ogółem utrzymywały się na tym samym poziomie...


Słowa kluczowe:

dzik, preferencje żerowe, szkoda łowiecka, uprawy rolnicze


Summary:

The survey was aimed at analyzing the extent as well as spatial and time distribution of damages caused by wild boars at a six-year interval in two adjacent hunting areas characterized by various agrocenose structures. The two hunting areas are localized in the Lublin Upland and are leased by the same hunting society, which makes similar the operations referring to the hunting management. In
one of the hunting areas both the number and area of damages done by wild boars remained at the same level over the period of survey...


Keywords:

agricultural cultivations, game damage, prey preference, wild boar
Pełna treść artykułu:

MARIAN FLIS - [211,96 kB]
Zmienność wielkości szkód wyrządzanych przez dziki w zróżnicowanych strukturach agrocenoz.