IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Występowanie grzybów endofitycznych na trwałych użytkach zielonych województwa mazowieckiego.
The occurrence of endophyte fungi on permanent grasslands in Mazovia region.
256, 2010

Autor:

MONIKA ŻUREK, BARBARA WIEWIÓRA, GRZEGORZ ŻUREK


Strony:

171-181


Streszczenie:

Grzyby endofityczne z rodzaju Neotyphodium to organizmy zdolne do bezobjawowego zasiedlania tkanek swoich gospodarzy, którymi są trawy. Do najczęściej zasiedlanych przez endofity gatunków traw należą: kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.), k. trzcinowa (F. arundinacea Schreb.) oraz życica trwała (Lolium perenne L.). Celem pracy była ocena występowania grzybów endofitycznych w runi 31 trwałych użytków zielonych województwa mazowieckiego. Badania przeprowadzono na ekotypach należących do następujących gatunków (oprócz wymienionych powyżej)...


Słowa kluczowe:

gatunki traw, ekotypy, Neotyphodium, endofity, użytkowanie


Summary:

Endophytic fungi from the genus Neotyphodium are able to cause asymptomatic infection in their grass hosts. Grass species that are most often infested by endophytes include meadow fescue (Festuca pratensis Huds.), tall fescue (F. arundinacea Schreb.) and perennial ryegrass (Lolium perenne L.). The aim of our study was to estimate the endophyte incidence in swards of 31 permanent grasslands
in the Mazovia region. The study objects were ecotypes of the following species...


Keywords:

grass species, ecotypes, Neotyphodium, endophyte, usage
Pełna treść artykułu:

MONIKA ŻUREK, BARBARA WIEWIÓRA, GRZEGORZ ŻUREK - [214,82 kB]
Występowanie grzybów endofitycznych na trwałych użytkach zielonych województwa mazowieckiego.