IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Postęp biologiczny w hodowli, nasiennictwie i produkcji ziemniaka w Polsce. Część II. Ocena ilościowego postępu hodowlanego i odmianowego na podstawie doświadczeń odmianowych z lat 1957–2003.
Biological progress in breeding, seed technology and production of potato in Poland. Part II. Estimation of quantitative breeding and cultivar progress based on cultivar trials 1957–2003.
251, 2009

Autor:

Dariusz R. Mańkowski, Zbigniew Laudański


Strony:

175-196


Streszczenie:

Praca prezentuje rezultaty podjętej próby oceny postępu biologicznego w hodowli, nasiennictwie i produkcji polowej ziemniaka w Polsce. Na podstawie danych ankietowych wyznaczono wzorzec pomostowy do porównań (zbudowany w oparciu o plony kilku odmian w wieloleciu). Następnie przeprowadzono ocenę ilościowego postępu hodowlanego na podstawie danych z doświadczeń przedrejestrowych oraz ocenę ilościowego postępu odmianowego na podstawie danych z doświadczeń porejestrowych...


Słowa kluczowe:

interakcja genotypowo-środowiskowa, postęp biologiczny, postęp hodowlany, postęp odmianowy, postęp technologiczny, ziemniak


Summary:

This paper presents the results of estimation of biological progress in breeding, seed technology and production of potato in Poland. Based on survey data the gangway-standard for comparisons was assigned. Next, quantitative breeding progress based on the results of pre-registration trials and quantitative cultivar progress based on the results of after-registration trials were estimated. Joint analysis for all potato cultivars as well as analyses for particular earliness groups were done...


Keywords:

genotype-environment interaction, biological progress, breeding progress, cultivar progress, technological progress, potato
Pełna treść artykułu:

Dariusz R. Mańkowski, Zbigniew Laudański - [1,27 MB]
Postęp biologiczny w hodowli, nasiennictwie i produkcji ziemniaka w Polsce. Część II. Ocena ilościowego postępu hodowlanego i odmianowego na podstawie doświadczeń odmianowych z lat 1957–2003.