IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Zawartość wybranych pierwiastków w  siewkach żyta rosnących w warunkach stresu solnego w kulturach wodnych  
The content of some chemical elements in seedlings of rye grown under conditions of salinity stress in hydroponic cultures
235, 2005

Autor:

Dec Dorota, Helena Kubicka


Strony:

235-242


Streszczenie:

Pierwiastki chemiczne N, P, K, Ca i Mg, jakolwiek znajdują się w glebie w dużych ilościach, często występują w formie słabo rozpuszczalnej, a tym samym są trudno przyswajalne dla roślin. Ponadto, w  warunkach glebowo-klimatycznych Polski pierwiastki te narażone są na straty wskutek wymywania. Muszą one zatem być wprowadzane do gleby z nawozami, i w miarę intensyfikacji rolnictwa, w coraz większych ilościach. Efektywne wykorzystanie nawozów, a także ograniczenie ich szkodliwego oddziaływania na środowisko glebowe, wymaga bardzo wnikliwego uwzględniania właściwości gleby. W pracy oznaczono zawartość pierwiastków Mg, Ca, K, P, Na i Cl w częściach nadziemnych i korzeniach czternastodniowych siewek sześciu odmian żyta ozimego: Kier, Motto, Walet, Luco, Klawo i Nawid. Siewki żyta traktowane były NaCl w czterech stężeniach: 0, 100, 150 i 200 mM. U badanych odmian żyta po traktowaniu NaCl powtarzalnie następowało obniżenie zawartości pierwiastków P, Ca, K i Mg i wzrost zawartości Na i Cl. Odmiany żyta nieznacznie różniły się zawartością poszczególnych pierwiastków. Jednak odmiana Luco, która była najbardziej tolerancyjna na zasolenia pożywki, zawierała nieco więcej wapnia, potasu, fosforu i magnezu, a jednocześnie najwięcej chloru i sodu.


Słowa kluczowe:

pierwiastki, siewki, stres solny, zawartość, żyto


Summary:

The chemical elements N, P, K, Ca and Mg, although present in soil in great amounts, are hardly available to plants because they often occur in quite insoluble forms. Morever, in the soil and climate conditions of Poland, these elements are fairly lost due to leaching out. They must be therefore complemented in soil by introducing  with fertilizers. Effective application of fertilizers, as well as reduction of their harmful effects upon soil, require the good knowledge of soil properties. In this work the content of Mg, Ca, K, P, Na and Cl of above-ground parts and roots of 2-week old seedlings of six winter rye varieties: Kier, Motto, Walet, Luco, Klawo and Nawid was determined. The seedlings were treated with NaCl applied at the concentrations of 0, 100, 150 and 200 mM. The salinity stress effected in the distinct decrease in the content of P, Ca, K and Mg, and in the increase in Na and Cl content. Slight differences in the content of particular elements between the rye varieties were found. Only var. Luco, which appeared to be most tolerant to salinity, contained relatively more calcium, potassium, phosphorus and magnesium, and the greatest amount of chlorine and sodium.


Keywords:

chemical elements, salinity stress, seedlings, winter rye
Pełna treść artykułu:

Dec Dorota, Helena Kubicka - [186,55 kB]
Zawartość wybranych pierwiastków w  siewkach żyta rosnących w warunkach stresu solnego w kulturach wodnych