IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Markery molekularne sprzężone z locus genu przywracającego płodność u mieszańców żyta z cytoplazmą CMS-C  
Molecular markers linked with locus of the gene restoring male fertility in hybrids of rye with cytoplasm CMS-C
235, 2005

Autor:

Stojałowski Stefan, Paweł Milczarski


Strony:

219-226


Streszczenie:

Analizami objęto dwie populacje F2 mieszańców międzyliniowych żyta oraz zestaw 62 rekombinacyjnych linii wsobnych (RIL-F7) żyta wyprowadzonych z mieszańca 541 × Ot1-3. Potwierdzono istnienie sprzężenia między uprzednio wytypowanymi trzema markerami RAPD, a genem kontrolującym męską sterylność w cytoplazmie C. Dodatkowo zidentyfikowano zestaw pięciu nowych markerów RAPD sprzężonych z genem Rfc1, ale wśród nich tylko jeden wykazywał sprzężenie z genem męskiej sterylności wystarczająco silne dla podjęcia prób wykorzystania go przy selekcjonowaniu materiałów hodowlanych.


Słowa kluczowe:

cytoplazmatyczna męska sterylność, mapowanie genetyczne, RAPD, żyto


Summary:

Two F2 populations of the interline crosses and a set of 62 recombinant inbred lines (RILs-F7) of rye developed from the cross 541 × Ot1-3 were analyzed during this study. The existence of linkage between formerly found three RAPD markers and the restorer locus for cytoplasm C was affirmed. Additionally, a set of five new RAPD markers linked with Rfc1 locus was identified, but only one of these markers was close enough to be attempted in using in marker assisted selection programme.


Keywords:

cytoplasmic male sterility, genetic mapping, RAPD, rye
Pełna treść artykułu:

Stojałowski Stefan, Paweł Milczarski - [178,7 kB]
Markery molekularne sprzężone z locus genu przywracającego płodność u mieszańców żyta z cytoplazmą CMS-C