IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wpływ uprawy mieszanek odmian jęczmienia ozimego na ograniczenie występowania mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. hordei)  
The effect of growing of winter variety mixtures upon reduction of the incidence of powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. hordei)
235, 2005

Autor:

Tratwal Anna


Strony:

163-170


Streszczenie:

W Polsce zasiewy jednoodmianowe są najbardziej popularną metodą uprawy głównie ze względów technicznych i organizacyjnych. Jednakże w warunkach intensywnej uprawy zbóż obserwuje się ich zwiększoną wrażliwość na choroby i zmienność środowiska. Na dużych areałach jednoodmianowych zasiewów obserwuje się częstsze i większe nasilenie porażenia roślin przez choroby. W doświadczeniach i praktyce udowodniono, że mieszanki odmian mogą stanowić alternatywę dla uprawy monokultur odmianowych. Badania wykazały, że w mieszankach odmian funkcjonują epidemiologiczne i ekologiczne czynniki powodujące redukcję chorób, a co za tym idzie zwiększenie i poprawienie stabilności plonu. Wyniki prac obejmują doświadczenia ścisłe z mieszankami odmian jęczmienia ozimego zarówno z fungicydową ochroną chemiczną, jak i bez zastosowania preparatów chemicznych. Doświadczenia przeprowadzono w latach 1993–1997 (trzy odmiany jęczmienia ozimego i cztery mieszanki) i 1998–2001 (pięć odmian i dwanaście mieszanek) — bez stosowania ochrony chemicznej. W latach 2001–2004 (cztery odmiany i trzy mieszanki) — ze sterowanym stosowaniem fungicydów (różne terminy i dawki preparatów chemicznych). Na podstawie uzyskanych wyników określono poziom redukcji mączniaka prawdziwego w mieszankach w porównaniu do odmian wysianych w siewie czystym. Najwyższe redukcje nasilenia występowania mączniaka prawdziwego w mieszankach odmian występowały do fazy końca kłoszenia (doświadczenia bez ochrony chemicznej). Wyniki doświadczeń wskazują, że integracja metody biologicznej (mieszanki odmian) z chemiczną (sterowane stosowanie fungicydów) może być polecana jako metoda ochrony jęczmienia ozimego przyjazna środowisku i korzystna ekonomicznie.


Słowa kluczowe:

jęczmień ozimy, mączniak prawdziwy, mieszanki odmian


Summary:

In Poland, growing of the same variety within the crop is most commonly performed, mainly for technical and organisational reasons. However, genetically uniform crops are especially susceptible to unfavourable biotic and abiotic factors. They are, among others, affected at the higher rate by fungal diseases. It has been demonstrated, both experimentally and in agricultural practice that mixtures of varieties can be a promising alternative to crops grown in pure stands. It was found that environmental factors acting within a mixed culture inhibit the disease development, which in consequence results in a higher and more stable yield of grain, as compared to that obtained with varieties grown in pure stands. In the paper, the results of three experiments performed on mixtures of winter barley varieties with or without chemical control, are presented. First experiment was carried out in the years 1993–1997. It comprised three winter barley varieties and four mixtures. Second experiment (1998–2001) included five varieties and twelve mixtures, and in third experiment (2001–2004) four varieties and three mixtures were evaluated. The first and the second experiments were done without chemical control, whereas in the third experiment fungicides were applied in different doses and at different times during the vegetation period. The incidence of powdery mildew in variety mixtures was compared to that in varieties grown in pure stands. In the experiments in which plants were grown without chemical control the highest rates of reduction of powdery mildew infestation in variety mixtures were recorded till the end of heading. The results of experiment in which chemical control was applied show that growing of variety mixtures, combined with the reduced using of fungicides, can be recommended as a low-input and environment-friendly method of winter barley cultivation.


Keywords:

powdery mildew, variety mixtures, winter barley
Pełna treść artykułu:

Tratwal Anna - [178,87 kB]
Wpływ uprawy mieszanek odmian jęczmienia ozimego na ograniczenie występowania mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. hordei)