IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Zmienność i współzależność cech jakości jęczmienia browarnego ze zbioru w 2004 roku. Komunikat  
Variation and relationships between quality parameters in malting barley harvested in 2004. Short communication
235, 2005

Autor:

Ploch Magdalena, Małgorzata Cyran, Katarzyna Kasztelowicz, Danuta Boros, Janusz Burek


Strony:

155-162


Streszczenie:

W 2004 roku oceniono wartość browarną 60 rodów jęczmienia browarnego i 3 odmian wzorcowych, uprawianych w: ZD HAR Strzelce, SHR Modzurów i ZD HAR Radzików. Oceniane ziarno pochodziło z doświadczeń wstępnych i przedwstępnych z każdej z trzech miejscowości. Wartość technologiczną oceniono na podstawie następujących parametrów jakościowych: masy 1000 ziaren, celności, zawartości białka ogółem i białka rozpuszczalnego słodu, liczby Kolbach, kruchości, ekstraktywności, lepkości brzeczki, siły diastatycznej, zawartości b-glukanów i końcowego stopnia odfermentowania. Dla badanych cech jakościowych oszacowano współczynniki zmienności (CV%) i korelacji (r). Najwyższy efekt interakcji między badanymi obiektami a miejscem uprawy, uzyskano dla: zawartość białka słodu, kruchość słodu oraz zawartości b-glukanów.


Słowa kluczowe:

b-glukan, jęczmień jary, słód, wartość browarna, zmienność


Summary:

The malting quality of spring barley harvested in 2004 was evaluated for 60 breeding lines and 3 standard cultivars grown in preliminary and pre-preliminary field trials at ZD HAR Strzelce, SHR Modzurów and ZD HAR Radzików. The malting quality was estimated on the basis of the following parameters: 1000 grains weight, grain plumpness, total grain protein, total and soluble malt protein, Kolbach index, malt friability, extractability, wort viscosity, diastatic power, content of b-glucan and final fermentation degree. Coefficients of variation (CV%) and correlation were estimated for the investigated traits. The influence of environment was the highest for malt friability, protein and b-glucan content.


Keywords:

b-glucan, malt, malting quality, spring barley, variability
Pełna treść artykułu:

Ploch Magdalena, Małgorzata Cyran, Katarzyna Kasztelowicz, Danuta Boros, Janusz Burek - [214,97 kB]
Zmienność i współzależność cech jakości jęczmienia browarnego ze zbioru w 2004 roku. Komunikat