IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wstępne badania nad zastosowaniem testu lepkości jako prostego kryterium selekcji jakościowej jęczmienia browarnego i pastewnego
Preliminary attempts to use a viscosity assay as a simple criterion for selecting malting and feed barley towards quality traits
235, 2005

Autor:

Kasztelowicz Katarzyna, Danuta Boros


Strony:

147-154


Streszczenie:

Celem badań jest opracowanie nowych warunków ekstrakcji ziarna w teście lepkości, które odzwierciedlają podobieństwo i kompleksowość cech determinujących wartość browarną i pastewną jęczmienia, na podstawie dalszego rozpoznania zależności między zawartością polisacharydów nieskrobiowych, aktywnością endo-enzymów ziarna a jego wartością użytkową. Badania metodyczne rozpoczęto od wyboru 7 odmian testowych o zróżnicowanej wartości browarnej, ustalenia rodzaju solwentu oraz stopnia jego rozcieńczenia w stosunku do ziarna. Odmiany testowe pochodzące z tych samych warunków glebowo-klimatycznych poddano pełnej ocenie wartości browarnej i żywieniowej. Badania żywieniowe przeprowadzono na kurczętach brojlerach, które są dobrym zwierzęciem testowym z uwagi na wysoką wrażliwość na obecność w pożywieniu lepkich substancji. Wyniki badań jakościowych dowiodły najwyższą wartość browarną oraz pastewną ziarna odmiany Rudzik, Blask i Binal charakteryzujących się jednocześnie najniższymi wartościami lepkości ekstraktu, niezależnie od stopnia rozcieńczenia, i zawartości rozpuszczalnych polisacharydów nieskrobiowych. Wstępne wyniki wskazują, że lepkość ekstraktu ziarna może być pomocnym narzędziem w selekcji ziarna jęczmienia na wysoką wartość browarną jak i pastewną. Planowane są dalsze badania na szerszym materiale testowym.


Słowa kluczowe:

jęczmień, selekcja jakościowa, lepkość ekstraktu, wartość browarna, wartość pastewna


Summary:

The aim of the study was to determine new extraction conditions to be applied in the assay of grain extract viscosity, which would reflect similarity and complexity of traits determining the malting and feeding values of barley. The methodological studies were initiated by selection of seven testing varieties of variable malting quality, then establishing a most appropriate kind of solvent and its degree of dilution in relation to the grain. The varieties, all originating from the same environmental conditions, were evaluated for malting and feeding values. In a feeding trial broiler chickens, known to be very susceptible to the viscous components of the diet, were used. The results showed that varieties Rudzik, Binal and Blask, which characterised with the highest malting and feeding values, had also the lowest extract viscosity, regardless of a solvent used, and the lowest content of soluble nonstarch polysaccharides. Preliminary results indicate that the assay of extract viscosity can be a handy tool in selection of barley for high brewing and feeding values. Further studies, involving larger testing material, have been planned.


Keywords:

barley, qualitative selection, extract viscosity, malting quality, feeding value
Pełna treść artykułu:

Kasztelowicz Katarzyna, Danuta Boros - [198,58 kB]
Wstępne badania nad zastosowaniem testu lepkości jako prostego kryterium selekcji jakościowej jęczmienia browarnego i pastewnego