IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Źródła odporności pszenicy na fuzariozę kłosa powodowaną przez Fusarium culmorum (W. G. Smith) Sacc.
Sources of wheat resistance to Fusarium head blight caused by Fusarium culmorum (W. G. Smith) Sacc.
235, 2005

Autor:

Góral Tomasz


Strony:

115-132


Streszczenie:

Badano odporność genotypów pszenicy ozimej i jarej na fuzariozę kłosa. Materiałem do badań były genotypy opisane w literaturze jako źródła odporności na fuzariozę kłosa oraz genotypy, które mogą stanowić potencjalne, alternatywne źródła odporności. Kłosy pszenicy inokulowano zarodnikami Fusarium culmorum i oceniano nasilenie choroby oraz redukcję komponentów plonu. Uzyskane wyniki pozwoliły na zidentyfikowanie genotypów pszenicy ozimej i jarej o wysokiej odporności na fuzariozę kłosa oraz zweryfikowanie publikowanych danych w polskich warunkach. W grupie najodporniejszych genotypów znalazły się głównie genotypy pszenicy jarej pochodzące z Chin i Japonii, takie jak Sumai 3, Ning 8343, Ning 8331, Shinchunaga, Wangshuibai i W14. W grupie pszenic ozimych najwyższą odporność wykazały genotypy Praag 8, Novokrymka-102, SVP 72017-17-5-10-1. Zidentyfikowane najodporniejsze genotypy o najlepszych cechach agronomicz–nych, zostaną wykorzystane do ulepszania odporności polskich odmian pszenicy.


Słowa kluczowe:

Fusarium, fuzarioza kłosa, odporność, źródła odporności, pszenica


Summary:

Resistance of winter and spring wheat genotypes to Fusarium head blight was evaluated. The genotypes known as the valuable sources of resistance to this disease, as well as the genotypes which could be prospective alternative resistance sources, were used. Wheat heads were inoculated with Fusarium culmorum spores, and both disease severity and reductions of yield components were estimated. Based on the results highly resistant genotypes of winter and spring wheat were identified, and the published data concerning resistance sources could be verified under Polish conditions. The most resistant were spring wheat genotypes originating from China and Japan, such as: Sumai 3, Ning 8343, Ning 8331, Shinchunaga, Wangshuibai, and W14. As regards winter wheat genotypes, the most resistant were: Praag 8, Novokrymka-102, and SVP 72017-17-5-10-1. The most resistant genotypes, with acceptable agronomic characters, will be used to improve the resistance of Polish wheat cultivars.


Keywords:

Fusarium, head blight, resistance, resistance sources, wheat
Pełna treść artykułu:

Góral Tomasz - [501,58 kB]
Źródła odporności pszenicy na fuzariozę kłosa powodowaną przez Fusarium culmorum (W. G. Smith) Sacc.