IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Cechy geometryczne i właściwości mechaniczne źdźbła pszenicy twardej (T. durum Desf.)
Geometrical parameters and mechanical properties of stem of durum wheat (T. durum Desf.)
235, 2005

Autor:

Zbigniew Segit, Tomasz Kurzyp, Krystyna Szwed-Urbaś


Strony:

95-104


Streszczenie:

Badaniom poddano źdźbła czterech linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) dwie długo­słome i dwie krótkosłome. Pomiary biometryczne posłużyły do wyznaczenia cech geometrycznych źdźbła (długość międzywęźli, średnica zewnętrzna i wewnętrzna, grubość ścian, pole przekroju poprzecznego) właściwości mechanicznych (moduł sprężystości Younga i sztywność rozciągania). Wystąpiły istotne różnice między liniami krótko- i długosłomymi dla większości analizowanych cech. Linie krótkosłome charakteryzowały się znacznie grubszymi źdźbłami jak również grubszą ścianą źdźbła, szczególnie w II i III międzywęźlu od góry. Odznaczały się także wyższymi wartościami pola przekroju poprzecznego oraz niższym współczynnikiem sprężystości Younga.


Słowa kluczowe:

cechy geometryczne, pszenica twarda, właściwości mechaniczne, źdźbło


Summary:

Experiments were performed on stems of four durum wheat lines (Triticum durum Desf.): two long -straw and two short-straw ones. Biometrical measurements served to set geometrical parameters of the stem (internodes length, outer and inner diameter, wall thickness, area of the cross- section) and its mechanical properties (Young’s modulus of elasticity and longitudinal rigidity). Essential differences appeared between the short — and long-straw lines for majority of the analysed parameters. The short-straw lines were characterized by much thicker stems as well as by a thicker wall of the stem, especially in the second and third internode from the top. They were also characterized by higher numbers in the area of cross-section and lower Young’s modulus of elasticity.


Keywords:

geometrical parameters, durum wheat, mechanical properties, stem
Pełna treść artykułu:

Zbigniew Segit, Tomasz Kurzyp, Krystyna Szwed-Urbaś - [166,55 kB]
Cechy geometryczne i właściwości mechaniczne źdźbła pszenicy twardej (T. durum Desf.)