IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Zróżnicowanie cech jakościowych wybranych genotypów orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta L.)
Variability of grain quality characters among spelt wheat genotypes
235, 2005

Autor:

Sulewska Hanna, Zygmunt Nita, Andrzej Kruczek


Strony:

65-74


Streszczenie:

Doświadczenie polowe przeprowadzono metodą losowanych bloków w latach 2001–2003 w ZDD Swadzim k/Poznania. Celem pracy była ocena zróżnicowania parametrów jakościowych ziarna 20 genotypów orkiszu pszennego oraz wskazanie form wyróżniających się pod tym względem. Badane genotypy orkiszu wyraźnie różniły się pod względem badanych cech jakościowych ziarna. Najwyższą zawartością białka ogółem charakteryzowały się rody HTRI 4473 oraz HTRI 9631, a najniższą genotypy 001950 — Radzików, Osterreischer Burgdorf oraz Spelt. inz Drogendijk. Największa zawartość glutenu wystąpiła u rodów HTRI 4473 oraz HTRI 9631, natomiast najmniejsza u Spelt. inz Drogendijk. Najwyższą wartość wskaźnika Zeleny’ego, około 30 ml stwierdzono u dwóch genotypów orkiszu Blauer Wi. Kolbendinkel i HTRI 4473. Niezależnie od przebiegu warunków pogodowych w obu latach rody HTRI 9631 i HTRI 4473 wyróżniały się wysoką wartością wypiekową wyrażoną wskaźnikiem RMT. Genotypy HTRI 9631 i HTRI 4473 cechowała wysoka zawartość białka i glutenu oraz najlepsza wartość wypiekowa.


Słowa kluczowe:

białko, gluten, orkisz pszenny, RMT, wskaźnik Zeleny’ego


Summary:

A field trial has been carried out in randomized blocks design at experimental station in Swadzim near Poznań in the years 2001–2003. The goal was to evaluate diversity of grain quality parameters of twenty spelt genotypes and to select forms with the best quality. The spelt genotypes differed significantly in the tested quality parameters. The highest protein content had HTRI 4473 and HTRI 9631, the lowest: 001950 — Radzików, Osterreischer Burgdorf and Spelt. inz Drogendijk. The highest gluten content was in HTRI 4473 and HTRI 9631, the lowest in Spelt. inz Drogendijk. The highest Zeleny index (ca. 30 ml) was observed in two varieties: Blauer Wi. Kolbendinkel and HTRI 4473. Despite different weather conditions in both seasons, varieties HTRI 9631 and HTRI 4473 had high baking quality measured with the RMT ratio. The varieties HTRI 9631 and HTRI 4473 had high protein and gluten content and the best baking quality.


Keywords:

gluten, protein, RMT, spelt, Zeleny index
Pełna treść artykułu:

Sulewska Hanna, Zygmunt Nita, Andrzej Kruczek - [223,59 kB]
Zróżnicowanie cech jakościowych wybranych genotypów orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta L.)