IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Tendencje w plonowaniu pszenicy jarej i ozimej na podstawie wstępnych doświadczeń hodowlanych  
Yielding trends of winter and spring wheat based on preliminary trials experiments
235, 2005

Autor:

Drzazga Tadeusz, Paweł Krajewski, Ludwik Spiss


Strony:

23-30


Streszczenie:

Celem pracy była analiza zmian w produktywności pszenicy jarej i ozimej na podstawie wyników plonowania z doświadczeń hodowlanych przeprowadzonych w okresie 1981–2004. Dla pszenicy jarej do analiz wykorzystano wyniki doświadczeń założonych w Pustkowie i Henrykowie (Dolny Śląsk); dla pszenicy ozimej — w Pustkowie i Polanowicach (Małopolska). Trend średnich plonów w latach oszacowano za pomocą lokalnie ważonej regresji liniowej. Dla pszenicy jarej przebieg linii regresji analizowanych statystyk dla obu siedlisk do roku 1999 nie wskazuje na zmiany w czasie w plonowaniu uwarunkowane genetycznie, dopiero w ostatnich pięciu latach stwierdzono rosnący trend w obu stacjach. Przebieg linii regresji średniej ogólnej i średniej dla wzorca pszenicy ozimej jest rosnący, co wynika z wprowadzania do badań rodów o coraz lepszej plenności. W ciągu całego okresu poziom plonowania najwartościowszych rodów był znacznie wyższy od najlepszego wzorca. Świadczy to o wysokiej efektywności polskiej hodowli w kierunku poprawy plenności.


Słowa kluczowe:

hodowla roślin, plon ziarna, potencjał plonowania, pszenica jara i ozima


Summary:

The paper analyzes the changes in yielding of spring and winter wheat on the basis of breeding trials conducted in the years 1981-2004. Results of trials from Pustków and Henryków (Dolny Śląsk) were used for spring wheat, and results from Pustków and Polanowice (Małopolska) for winter wheat. The trend of changes was estimated by locally weighted linear regression. For spring wheat the regression line shows no genetically determined increase of yielding until 1999; only in the last five years the productivity rised. For winter wheat the trend of general mean and the mean for standard varieties is increasing, which shows that new varieties with better productivity were continuously introduced. In the whole period the yield of the best varieties was substantially higher than the yield of the best standards, which proves high effectively of Polish breeding with respect to improvement of yielding.


Keywords:

plant breeding, grain yield, yielding potential, winter wheat, spring wheat
Pełna treść artykułu:

Drzazga Tadeusz, Paweł Krajewski, Ludwik Spiss - [181,27 kB]
Tendencje w plonowaniu pszenicy jarej i ozimej na podstawie wstępnych doświadczeń hodowlanych