IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Ocena rodów pszenicy ozimej z polskiej hodowli w doświadczeniach przed rejestrowych w roku 2004
The estimation of winter wheat strains from the Polish breeding in preliminary trials of the year 2004
235, 2005

Autor:

Śmiałowski Tadeusz


Strony:

13-22


Streszczenie:

Oceniono interakcję genotypowo-środowiskową i stabilność plonowania wybranych odmian pszenicy ozimej w zmiennych warunkach towarowej produkcji rolniczej. Wykorzystano wyniki, prowadzonych w latach 1992–2003, badań ankietowych gospodarstw rolnych Czynnikami różnicującymi był rejon uprawy, warunki glebowe oraz poziom agrotechniki. Spośród badanych odmian wydzielono odmiany stabilnie plonujące w zmieniających się warunkach środowiska oraz odmiany niestabilne — intensywne i nieprzewidywalne.


Słowa kluczowe:

interakcja genotypowo-środowiskowa, badania ankietowe, pszenica ozima, stabilność plonowania


Summary:

Genotype-environment interaction and yielding stability of some cultivars of winter wheat were evaluated in variable environmental conditions of commercial production. Data from survey investigations conducted in period the 1992–2003 were used. Cultivation regions, soil conditions and agriculture technology level were factors making differences. Among the cultivars tested in variable environmental conditions stable, unstable and unpredictable ones were separated.


Keywords:

genotype-environment interaction, survey investigations, winter wheat, yield stability
Pełna treść artykułu:

Śmiałowski Tadeusz - [449,35 kB]
Ocena rodów pszenicy ozimej z polskiej hodowli w doświadczeniach przed rejestrowych w roku 2004