IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Propozycja syntezy cech użytkowych w ocenie wartości trawnikowej odmian Festuca spp. 
Proposition of turf characters synthesis for assessment of Festuca spp. cultivars value
233, 2004

Autor:

Laudański Zbigniew, Maciej Prończuk, Maria Prończuk


Strony:

181-194


Streszczenie:

W latach 1993–1998 oceniono trzydzieści odmian i rodów Festuca spp. pod względem cech użytkowych stosując umiarkowanie intensywną pielęgnację. Wyniki badań wykorzystano do opracowania formuły syntezy niektórych cech, w oparciu o metody analizy statystycznej. Dokonano podziału odmian na grupy pod względem wartości ogólnego aspektu estetycznego trawnika metodą k-średnich. Określano zależności korelacyjne pomiędzy ogólnym aspektem i innymi cechami użytkowymi (zadarnienie, odrastanie, doskonałość liścia i kolor). Na podstawie współczynników regresji wielokrotnej ustalano wagi cech i opracowano wskaźnik jakości darni QM. Uzyskane w badaniach wartości wskaźnika QM porównano z wartościami wskaźników proponowanymi przez innych autorów. Stwierdzono różnice w ocenie odmian wyrażonej za pomocą różnych wskaźników. Relacje pomiędzy wskaźnikami na ogół zależały od grupy odmian. Mało zgodne wyniki uzyskano, gdy oceniano odmiany o niskiej wartości ogólnego aspektu. Silniejsze współzależności pomiędzy wskaźnikami występowały, gdy oceniano odmiany o wysokiej wartości aspektu estetycznego. Opracowany wskaźnik QM wykazywał duży stopień podobieństwa z ogólnym aspektem estetycznym niezależnie od grupy porównywanych odmian. Wskaźnik ten może być przydatny w ocenie wartości i selekcji odmian w programach hodowlanych. Wymaga on jednak sprawdzenia na innych gatunkach traw i przy innym typie użytkowania trawnikowego.


Słowa kluczowe:

cechy użytkowe, Festuca spp., odmiany, wskaźnik jakości darni


Summary:

Thirty cultivars and selections of Festuca spp. were assessed regarding their turf characters under medium intensive turf maintenance during 1993–1998. The results of the assessment were the base for formula calculation of some characters synthesis using statistic methods. Tested cultivars were divided into three homogenous groups in respect to their general aesthetic aspect using cluster analysis (k-means method). Based on this division the relationships between general aesthetic aspect and other tested traits (shoot density, slow vertical re-growth, leaf fineness, and colour) were determined. The weight of particular characters in turf cultivar value was estimated by multiple linear regressions, and quality turf index QM has been proposed. Index QM was used for evaluation of turf value of cultivars and selections, and results were compared with other formula indexes proposed by other authors. Significant differences between cultivars value in the indexes were found. The relationships between the indexes mainly depended on the group of cultivars tested. Low relations among the indexes were found with the cultivars of low turf value, and higher with the cultivars of high turf value. The proposed index QM was closely related to a general aesthetic aspect of cultivars, irrespective of the group of cultivars. Our results suggest that index QM may be useful in turf cultivars value evaluation in breeding programmes. However, it requires an additional examination using other turfgrass species and other type of turf maintenance


Keywords:

cultivars, Festuca spp., turf traits, turf quality index
Pełna treść artykułu:

Laudański Zbigniew, Maciej Prończuk, Maria Prończuk - [311,81 kB]
Propozycja syntezy cech użytkowych w ocenie wartości trawnikowej odmian Festuca spp.