IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [128,97 kB] - Content

strona 3 z 3   «« « 123

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
HENRYK BUJAK Metody statystyczne wykorzystywane do oceny zróżnicowania roślinnych kolekcji genowych Statistical methods used for analysis of diversity in plant genetic resources 119-120
MARCIN ZACZYŃSKI, MAGDALENA MAŁECKA, GRZEGORZ GRYZIAK Gatunki uprawne roślin pochodzące z centrów różnorodności zachowywane w bankach genów — analiza na podstawie danych paszportowych zgromadzonych w European Seed Catalogue EURISCO Cultivated species originated from biodiversity centres maintained in gene banks — analyse based on passport data available in the European Seed Catalogue EURISCO 121-122
MAJA BOCZKOWSKA, ANNA RUCIŃSKA, MAŁGORZATA TARGOŃSKA-KARASEK, MACIEJ NIEDZIELSKI Starzenie się nasion — podstępny wróg zachowania różnorodności biologicznej w bankach genów Seed ageing — the sneaky enemy of biodiversity conservation in gene banks 123-124
MARIUSZ CHOJNOWSKI, ELŻBIETA KAPUSTA, WALDEMAR TREDER Wykorzystanie zasobów genowych roślin ogrodniczych w badaniach nad kiełkowaniem, spoczynkiem i starzeniem się nasion Utilisation of genetic resources of horticultural crops in research on seed germination, dormancy and ageing 125-126
ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA, MIROSŁAW TYRKA, KINGA SMOLIŃSKA, JERZY H. CZEMBOR Wykorzystywanie zasobów genowych w tworzeniu nowych odmian pszenic uprawnych Exploitation of genetic resources in creation of new wheat cultivars 127-128
BOGUSŁAW ŁAPIŃSKI Owies w krzyżowaniach międzygatunkowych Oat in interspecific crosses 129-130
DENISE F. DOSTATNY, GRZEGORZ KLOC, WIESŁAW PODYMA Znaczenie dawnych gatunków i odmian roślin uprawnych w rolnictwie oraz w pracach badawczych The importance of landraces in agricultural landscape and in modern agriculture research 131-132
AGNIESZKA PRZEWODOWSKA, DOROTA MICHAŁOWSKA, JOANNA PISKORZ, PAULINA BURYŁO Zasoby genowe ziemniaka tetraploidalnego in vitro i ich wykorzystanie w hodowli Genetic resources of in vitro tetraploid potatoes and their utilization in potato breeding 133-134
MARTA KOZIARA, URSZULA SKOMRA Wpływ terminu zbioru i warunków przechowywania na zawartość olejków eterycznych w szyszkach różnych odmian chmielu Influence of harvest time and storage conditions on the content of essential oils in cones of different hop cultivars 137-138
MARTA KOZIARA, URSZULA SKOMRA Stabilność kwasów goryczkowych chmielu w zależności od odmiany, stopnia dojrzałości oraz warunków przechowywania szyszek Stability of hop bitter acids depending on the cultivar, cone maturity and storage conditions 139-140
KAROLINA KAŹMIŃSKA, ALEKSANDRA KORZENIEWSKA, KATARZYNA NIEMIROWICZ-SZCZYTT, GRZEGORZ BARTOSZEWSKI Zmienność i mapowanie wybranych cech ilościowych związanych z parametrami owoców oraz plonem dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duchesne) Variability and mapping of selected quantitative traits related to fruit parameters and yield of winter squash (Cucurbita maxima Duchesne) 141-142
OLGA KOSAKOWSKA, KATARZYNA BĄCZEK, WERONIKA CZUPA, ZENON WĘGLARZ Określenie potencjału użytkowego dzikiej marchwi (Daucus carota L. ssp. carota) Determination of the usable potential of wild carrot (Daucus carota L. ssp. carota) 143-144
PAWEŁ NOWACZYK, LUBOSŁAWA NOWACZYK Wykorzystanie allela S Capsicum spp. w badaniach genetycznych i w tworzeniu oryginalnego surowca przetwórczego Utilization of Capsicum spp. S allel on genetic research and for creation of original processing material 145-146
ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA, GRZEGORZ GRYZIAK, KINGA SMOLIŃSKA, AGNIESZKA OSIŃSKA, MARCIN ZACZYŃSKI, MONIKA ŻUREK Poszukiwanie źródeł odporności na stresy biotyczne w dawnych odmianach i populacjach miejscowych pszenic i pszenżyta Search for sources of resistance to biotic stress in old cultivars and local populations of wheat and triticale 147-148
JERZY H. CZEMBOR, ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA, HENRYK J. CZEMBOR Zasoby genowe jęczmienia w hodowli roślin i pracach badawczych 1998–2018 Barley genetic resources in plant breeding and research 1998–2018 149-150
PIOTR SŁOWACKI, PAWEŁ C. CZEMBOR, JERZY H. CZEMBOR Mapowanie genu odporności linii Ph873-2 jęczmienia jarego na rdzę karłową (Puccinia hordei) Mapping of resistance gene in line Ph873-2 of spring barley to leaf rust (Puccinia hordei) 151-152
KAMILA NOWOSAD, HENRYK BUJAK Genotypowanie kukurydzy z wykorzystaniem markerów KASP Maize genotyping using KASP markers 153-154
ELŻBIETA CZEMBOR, MARTA PUCHTA, URSZULA PIECHOTA, JERZY H. CZEMBOR Wpływ zróżnicowania genetycznego w kolekcji współczesnych i historycznych linii wsobnych kukurydzy na rozwój fuzariozy kolb powodowanej przez Fusarium verticillioides i zdolność do akumulacji fumonizyn Genetic diversity in the collection of modern and historical inbred lines of maize for resistance to ear rot caused by Fusarium verticillioides and the ability to accumulate fumonisins 155-156
KAMILLA KUŻDOWICZ, ADAM SITARSKI, BARBARA SKIBOWSKA Poszukiwanie źródeł odporności na choroby i czynniki abiotyczne w zasobach genowych buraka cukrowego Search for diseases resistance and abiotic factors in sugar beet genetic resources 157-158
MARTIN GÁLIK, ERIKA ZETOCHOVÁ, ĽUBOMÍR VASS The exploitation of fruit trees genetic resources in the agroforestry 159-160
PAVOL HAUPTVOGEL The National Programme of Plant Genetic Resources — development and priorities in Slovak Republic 163-166

strona 3 z 3   «« « 123