IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [25,79 kB] - 259

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
MARCIN KOZAK Analiza związków przyczynowo-skutkowych w agronomii i hodowli roślin. Analysis of cause-and-effect relationships in agronomy and plant breeding. 3-21
ZYGMUNT KACZMAREK, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI Wprowadzenie do statystycznych analiz wielozmiennych. Część I. Podstawy teoretyczne. An introduction to multivariate statistical analyses.Part I. Theoretical background. 23-34
ZYGMUNT KACZMAREK, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI Wprowadzenie do statystycznych analiz wielozmiennych.Część II. Przykład zastosowania. An introduction to multivariate statistical analyses.Part II. The application. 35-49
TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI, MARIA BOGACKA, ZYGMUNT NITA, EDWARD WITKOWSKI Wykorzystanie wieloczynnikowej analizy wariancji do oceny przezimowania wybranych rodów pszenicy ozimej. The use of multifactorial analysis of variance in estimation of winter hardiness of winter wheat strains. 51-61
DARIUSZ GOZDOWSKI, DANIEL SAS, STANISŁAW SAMBORSKI, ANDRZEJ KAPELIŃSKI Ocena zmienności przestrzennej zasobności gleby i plonowania pszenicy ozimej z wykorzystaniem pakietu R. Evaluation of spatial variability of soil fertility and yielding of winter wheat using R software. 63-72
MAŁGORZATA TARTANUS, MARCIN KOZAK, AGNIESZKA WNUK Wykorzystanie diagramu łodyga i liście do analizy danych w środowisku R. Use of stem-and-leaf diagram for data analysis in R environment. 73-81
AGNIESZKA WNUK, MARCIN KOZAK, MAŁGORZATA TARTANUS Wprowadzenie do interaktywnej wizualizacji danych w środowisku R. Introduction to interactive data visualization in R environment. 83-92
MONIKA JANASZEK, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, JANUSZ KOZDÓJ Sieci neuronowe typu MLP w prognozowaniu plonu jęczmienia jarego. MLP artificial neural networks in predicting the yield if spring barley. 93-112
ANNA HADAM, ZBIGNIEW KARACZUN Wpływ zasolenia na wzrost i rozwój traw gazonowych utrzymywanych w podłożu z dodatkiem hydrożelu. Salinity effect on to the turf grass species cultivated with hydrogel addition. 113-120
EWA ZIMNOCH-GUZOWSKA, MAŁGORZATA GOŁĘBIEWSKA Wykorzystanie biotechnologii przez polską hodowlę roślin. Exploitation of biotechnology by Polish plant breeding. 121-129
ADRIANA DEREJKO, WIESŁAW MĄDRY, DARIUSZ GOZDOWSKI, JAN ROZBICKI, JAN GOLBA, MARIUSZ PIECHOCIŃSKI, MARCIN STUDNICKI Wpływ odmian, miejscowości i intensywności uprawy oraz ich interakcji na plon pszenicy ozimej w doświadczeniach PDO. The influence of cultivar, location, crop management intensities, and their interactions on winter wheat yield in post-registration multi-environment trials (PDO). 131-146
SYLWIA ANDRUSZCZAK, PIOTR KRASKA, EWA KWIECIŃSKA-POPPE, EDWARD PAŁYS Wpływ wsiewek międzyplonowych oraz stosowania herbicydu Chwastox Extra 300 SL na plon ziarna i elementy plonowania jęczmienia jarego uprawianego w monokulturze. The influence of undersown crops and using of herbicide Chwastox Extra 300 SL on grain yield and yield components of spring barley cultivated in monoculture. 147-156
MAGDALENA TOMASZEWSKA-SOWA Immunocytochemiczna lokalizacja epitopów pektyn i proteoglikanów AGP w regenerujących tkankach buraka cukrowego (Beta vulgaris L.). Immunocytochemical localization of pectin and arabinogalactan protein epitopes in regenerating tissues of sugar beet (Beta vulgaris L.). 157-169
MAGDALENA GRUDZIŃSKA, KAZIMIERA ZGÓRSKA Wpływ zabiegu rekondycjonowania na zmniejszenie zawartości cukrów redukujących w bulwach badanych odmian ziemniaka. Effect of reconditioning on decrease of the content of reducing sugars in tubers of some potato cultivars. 171-178
KLAUDIA BOROWIAK, STANISŁAWA KORSZUN Wstępne badania aktywności fotosyntezy jednorocznych roślin wybranych odmian winorośli. Preliminary studies on photosynthetic activity of one-year old plants of grapevine cultivars. 179-191
CEZARY TRAWCZYŃSKI, ANNA WIERZBICKA Reakcja nowych odmian ziemniaka na nawożenie azotem. The reaction of new potato cultivars to nitrogen fertilization. 193-201
ANNA WIERZBICKA, CEZARY TRAWCZYŃSKI Czynniki wpływające na pobranie i wykorzystanie azotu przez jadalne i skrobiowe odmiany ziemniaka. Factors affecting the uptake of nitrogen and its utilization from fertilizers by table and starch potato varieties. 203-210
MAGDALENA GRUDZIŃSKA, KAZIMIERA ZGÓRSKA Wpływ zabiegu rekondycjonowania na zmniejszenie zawartości cukrów redukujących w bulwach badanych odmian ziemniaka. Effect of reconditioning on decrease of the content of reducing sugars in tubers of some potato cultivars. 211-217
BARBARA SAWICKA, WŁADYSŁAW MICHAŁEK, PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI Uwarunkowania potencjału plonowania średnio późnych i późnych odmian ziemniaka w warunkach środkowo-wschodniej Polski. Determinants of yield potential of medium-late and late potato cultivars in central-eastern Poland. 219-228
BARBARA SAWICKA, BARBARA KROCHMAL-MARCZAK Ekologiczny aspekt uprawy ziemniaka w warunkach Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego. Ecological aspects of potato cultivation in Strzyżowsko-Dynowskie Foothills. 229-242
KRYSTYNA ZARZYŃSKA Rola wybranych czynników agrotechnicznych w kształtowaniu jakości handlowej ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym. The influence of some agrotechnical factors on marketable quality of potato grown under organic farming system. 243-250
SŁAWOMIR WRÓBEL Adiuwanty w ochronie ziemniaka przed porażeniem PVY i PVM. Adjuvants in seed potato protection against PVY and PVM infection. 251-262