IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [84,67 kB] - Spis Treści

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Edward S. Gacek Wybrane aspekty ochrony własności intelektualnej w hodowli roślin i biotechnologii. Some aspects of protection of intellectual property in plant breeding and biotechnology. 5-13
Bogusław Gołębiowski Poglądy polskich hodowców na perspektywy rozwoju hodowli i nasiennictwa w Polsce. The views of Polish breeders on perspectives for  development of plant breeding and seed production in Poland. 15-25
Elżbieta Małuszyńska, Anna Szydłowska Wstępna ocena skuteczności wybranych metod zaprawiania nasion do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Komunikat Preliminary assessment of the effectiveness of some methods of seed treatment in organic farming. Short communication. 27-43
Sylwia Okoń, Edyta Paczos-Grzęda, Piotr Kraska, Ewa Kwiecińska-Poppe, Edward Pałys Analiza podobieństwa genetycznego odmian orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta L.) za pomocą markerów RAPD. Assessment of genetic similarity of spelt (Triticum aestivum ssp. spelta L.) cultivars based on RAPD markers. 35-41
Roman Prażak Zmienność i współzależność niektórych cech w mieszańcach Aegilops kotschyi Boiss. × Triticum aestivum L. cv. Rusałka. Variability and interrelationship of some traits in Aegilops kotschyi Boiss. × Triticum aestivum L. cv. Rusałka hybrids. 43-59
Krzysztof Kowalczyk, Sylwia Okoń Analiza zmienności allelicznej w locus Xgwm261 w odmianach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) zarejestrowanych w Polsce w latach 1978–2006. Allelic variation at the Xgwm261 locus in wheat cultivars (Triticum aestivum L.) registered in Poland in 1978–2006. 61-66
Jan Masłowski, Zbigniew Segit Tolerancyjność wybranych linii Triticum durum Desf. na toksyczne działanie jonów glinu. Komunikat. The tolerance of selected Triticum durum Desf. lines to toxic effects of aluminum ions. Short communication. 67-71
Tadeusz Adamski, Maria Surma, Aleksandra Ponitka, Aurelia Ślusarkiewicz-Jarzina, Karolina Krystkowiak, Aneta Kuczyńska, Hanna Pudelska, Krzysztof Rubrycki, Reneta Trzeciak, Jolanta Woźna Efektywność uzyskiwania haploidów pszenicy metodą kultur pylnikowych oraz krzyżowania z kukurydzą. Production efficiency of wheat haploids by anther culture and wheat × maize crosses. 73-80
Ryszard Weber, Grażyna Podolska Wpływ terminu i gęstości siewu na wielkość i strukturę plonu pszenicy ozimej. The effects of sowing term and density on size and structure of yield of winter wheat. 81-90
Marcin Studnicki, Wiesław Mądry, Tadeusz Śmiałowski Wielocechowa analiza różnorodności fenotypowej w kolekcji roboczej pszenicy jarej. Multivariate analysis of phenotypic diversity in Polish spring wheat collection. 91-104
Marcin Studnicki, Wiesław Mądry, Tadeusz Śmiałowski Porównanie efektywności metod statystycznych tworzenia kolekcji podstawowej na przykładzie pszenicy jarej. Comparison of statistical methods to development of a core collection for a spring wheat collection. 105-117
Anna Ćwiklińska, Zbigniew Broda, Jan Bocianowski Analiza porównawcza cech dzikich gatunków rodzaju Secale L. w celu poszerzenia zmienności genetycznej przydatnej w hodowli. Comparative analysis of the features of wild species within the genus Secale for widening genetic variability to be utilized in breeding. 119-137
Monika Kociuba, Stefan Stojałowski Efektywność markerów molekularnych SCAR z chromosomu 4RL w selekcji genotypów męskopłodnych oraz ich związek z wybranymi cechami morfologicznymi żyta (Secale cereale L.). Efficiency of the SCAR markers from 4RL chromosome in selection of male fertile genotypes and their relation to some morphological traits in rye (Secale cereale L.). 139-149
Irena Kiecana, Małgorzata Cegiełko, Elżbieta Mielniczuk Występowanie Fusarium spp. na życie ozimym (Secale cereale L.) i podatność różnych genotypów na porażenie przez F. avenaceum (Fr.) Sacc. i F. culmorum (W.G.Sm.) Sacc. The occurrence of Fusarium spp. on winter rye (Secale cereale L.) and susceptibility of different genotypes to infection with F. avenaceum (Fr.) Sacc. and F. culmorum (W.G.Sm.) Sacc. 151-161
Halina Góral, Mirosław S. Pojmaj, Renata Pojmaj, Monika Burczy Otrzymywanie nasion mieszańcowych pszenżyta ozimego w siewie pasowym linii cms i restorera oraz w mieszaninach tych form. Production of hybrid seeds of winter triticale from cms and restoring lines in strip and bulk sowing. 163-168
Bogusława Jaśkiewicz Wpływ gęstości siewu i sposobu nawożenia azotem na plonowanie i cechy morfologiczne pszenżyta ozimego odmiany Woltario. The influence of sowing density and nitrogen application method on yielding and morphological characters of winter triticale cv. Woltario. 169-177
Michał Nowak Identyfikacja genów Vrn w odmianach jęczmienia zwyczajnego (Hordeum vulgare L.) zarejestrowanych w Polsce. Identification of the Vrn genes in barley (Hordeum vulgare L.) cultivars from the Polish register. 179-185
Barbara Wiewióra Podatność jęczmienia jarego na porażenie przez Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem. sprawcę plamistości liści. Susceptibility of spring barley to infection of Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem. the causal agent of spot blotch. 187-199
Alicja Pecio, Andrzej Bichoński Nawożenie azotem i chemiczna ochrona roślin przed chorobami jako czynniki plonowania jęczmienia jarego. Nitrogen fertilization and fungicide application as the elements of spring barley production. 201-213
Edyta Paczos-Grzęda, Maria Chrząstek, Sylwia Okoń, Agnieszka Grądzielewska, Danuta Miazga Zastosowanie markerów ISSR do analizy wewnątrzgatunkowego podobieństwa genetycznego Avena sterilis L. Application of ISSR markers in analysis of intraspecific similarity of Avena sterilis L. 215-223
Edyta Paczos-Grzęda Zastosowanie metod RAPD i SSR do oceny podobieństwa genetycznego tetraploidalnych gatunków z rodzaju Avena L. Application of the RAPD and SSR methods to genetic similarity assessment of tetraploid species of the Avena L. genus. 225-234
Edyta Paczos-Grzęda, Katarzyna Kruk, Sylwia Okoń Ocena wewnątrzgatunkowego podobieństwa genetycznego Avena fatua L. w oparciu o polimorfizm DNA. Assessment of Avena fatua L. intraspecific genetic similarity based on DNA polymorphism. 235-243
Maria Chrząstek, Katarzyna Kruk, Sylwia Okoń, Emilia Wojtowicz Wpływ formy ojcowskiej na żywotność pyłku i niektóre cechy plonotwórcze mieszańców międzygatunkowych Avena sativa L. cv. Borowiak × Avena sterilis L. Effect of male genotype on pollen viability and some yield related traits of interspecific hybrids Avena sativa L. cv. Borowiak × Avena sterilis L. 245-253
Anna Skrzypik, Roman Prażak, Maria Chrząstek Ocena tolerancyjności na glin siewek mieszańców BC1 (Avena sativa L. × Avena fatua L.) × Avena sativa L. Evaluation of seedling tolerance to aluminum in BC1 hybrids of (Avena sativa L. × Avena fatua L.) × Avena sativa L. 255-261
Anna Linkiewicz, Magdalena Żurawska-Zajfert, Zbigniew Tadeusz Dąbrowski, Sławomir Sowa Ekspresja białka Cry1Ab w odmianach kukurydzy typu MON810 w Polsce — wpływ na organizmy niedocelowe: mszycę zbożową (Sitobion avenae F.) i mszycę czeremchowo-zbożową (Rhopalosiphum padi L.) Cry1Ab expression in MON810 maize varieties in Poland — impact on non-target organisms the grain aphid (Sitobion avenae F.) and the bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.) 263-274

strona 1 z 2   12» »»