IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [72 kB] - 235

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Oleksiak Tadeusz, Dariusz R. Mańkowski Interakcja odmian pszenicy ozimej w zmiennych warunkach środowiskowych na podstawie wyników badań ankietowych   Interaction of wheat cultivars in variable environmental conditions on the basis of survey investigation            5-12
Śmiałowski Tadeusz Ocena rodów pszenicy ozimej z polskiej hodowli w doświadczeniach przed rejestrowych w roku 2004 The estimation of winter wheat strains from the Polish breeding in preliminary trials of the year 2004 13-22
Drzazga Tadeusz, Paweł Krajewski, Ludwik Spiss Tendencje w plonowaniu pszenicy jarej i ozimej na podstawie wstępnych doświadczeń hodowlanych   Yielding trends of winter and spring wheat based on preliminary trials experiments 23-30
Pilch Józef Możliwości wykorzystania krzyżowania introgresywnego w hodowli pszenicy ozimej Triticum aestivum L.Część I. Zastosowanie systemów genetycznych pszenicy T. aestivum L. do otrzymania mieszańców pomostowych F1 Possibilities of using of introgressive hybridization in breeding of winter wheat T. aestivum L. Part I. Utilization of the genetic systems of wheat T. aestivum L. for obtaining the F1 bridge hybrids       31-42
Pilch Józef Możliwości wykorzystania krzyżowania introgresywnego w hodowli pszenicy ozimej Triticum aestivum L. Część II. Efektywność w ulepszaniu cech kłosa i jakości ziarna Possibilities of using of introgressive hybridization in breeding of winter wheat T. aestivum L. Part II. Effectiveness of improvements of spike characters and grain quality 43-56
Witkowski Edward, Jacek Waga, Amelia Bielawska, Krystyna Witkowska, Helena Luber Dziedziczenie białek gluteninowych warunkowanych locus na chromosomie 1A u mieszańców F2 pszenicy ozimej Inheritance of glutenin proteins coded by the locus on chromosome 1A in F2 hybrid genotypes of winter wheat           57-64
Sulewska Hanna, Zygmunt Nita, Andrzej Kruczek Zróżnicowanie cech jakościowych wybranych genotypów orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta L.) Variability of grain quality characters among spelt wheat genotypes 65-74
Prażak Roman Ocena zimotrwałości, wczesności i porażenia przez rdzę brunatną i mączniaka prawdziwego mieszańców Aegilops juvenalis i Ae. ventricosaTriticum aestivumT. durum   Evaluation of winterhardiness, earliness and infections with brown rust and powdery mildew in hybrids of Aegilops juvenalis and Ae. ventricosa with Triticum aestivum and T. durum 75-86
Boros Danuta Aktualne wymagania jakościowe ziarna zbóż ze szczególnym uwzględnieniem pszenicy w zależności od sposobu użytkowania Present global trends for cereal quality requirements, especially for wheat in relation to end-uses 87-94
Zbigniew Segit, Tomasz Kurzyp, Krystyna Szwed-Urbaś Cechy geometryczne i właściwości mechaniczne źdźbła pszenicy twardej (T. durum Desf.) Geometrical parameters and mechanical properties of stem of durum wheat (T. durum Desf.) 95-104
Smagacz Janusz, Marek Sowiński Porażenie przez patogeny podstawy źdźbła i plonowanie odmian pszenicy ozimej w zależności od częstotliwości przyorywania słomy Incidence of stem-base diseases and yielding of winter wheat varieties depending on a frequency of ploughing the straw 105-114
Góral Tomasz Źródła odporności pszenicy na fuzariozę kłosa powodowaną przez Fusarium culmorum (W. G. Smith) Sacc. Sources of wheat resistance to Fusarium head blight caused by Fusarium culmorum (W. G. Smith) Sacc. 115-132
Martyniuk Stefan, Jadwiga Oroń Plon i niektóre cechy jakości ziarna pszenicy ozimej porażonej przez Cephalosporium gramineum. Komunikat   Yield and some grain quality traits of winter wheat infected with Cephalosporium gramineum. Short communication 133-138
Bystry Zbigniew, Elżbieta Adamska, Wojciech Rybiński Ocena rodów jęczmienia browarnego na podstawie wyników doświadczenia wstępnego. Komunikat Evaluation of breeding lines of malting barley based on the results of a pre-registration trial. Short communication 139-146
Kasztelowicz Katarzyna, Danuta Boros Wstępne badania nad zastosowaniem testu lepkości jako prostego kryterium selekcji jakościowej jęczmienia browarnego i pastewnego Preliminary attempts to use a viscosity assay as a simple criterion for selecting malting and feed barley towards quality traits 147-154
Ploch Magdalena, Małgorzata Cyran, Katarzyna Kasztelowicz, Danuta Boros, Janusz Burek Zmienność i współzależność cech jakości jęczmienia browarnego ze zbioru w 2004 roku. Komunikat   Variation and relationships between quality parameters in malting barley harvested in 2004. Short communication 155-162
Tratwal Anna Wpływ uprawy mieszanek odmian jęczmienia ozimego na ograniczenie występowania mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. hordei)   The effect of growing of winter variety mixtures upon reduction of the incidence of powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. hordei) 163-170
Smagacz Janusz Wpływ częstotliwości przyorywania słomy na występowanie patogenów podstawy źdźbła i plonowanie odmian jęczmienia jarego            The influence of a frequency of ploughing the straw upon the incidence of stem-base pathogens and yielding of spring barley varieties 171-180
Czembor Henryk J.  Odporność odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w 2003 roku na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei). Komunikat Resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei) in barley cultivars included in 2003 to registration trias in Poland. Short communication 181-190
Banaszak Zofia, Zygmunt Kaczmarek, Mirosław S. Pojmaj, Arkadiusz Trąbka, Piotr Kaźmierczak, Ewa Czerwińska, Kurleto Danuta Wpływ zróżnicowanych warunków środowiska na plonowanie pszenżyta ozimego w latach 2003 i 2004   The influence of different environmental conditions on yielding of triticale in 2003 and 2004 191-202
Boros Danuta, Magdalena Ploch, Daniela Gruszecka Charakterystyka jakości dwóch mieszańców pszenżyta z pszenperzem. Komunikat Quality characteristics of hybrids derived from triticale and Agrotriticum. Short communication 203-208
Małuszyńska Elżbieta Stabilność zabarwienia ziarna i pochewki liściowej pszenżyta ozimego w kolejnych latach rozmnożeń   Stability of grain and coleoptile colour in winter triticale in the successive years of propagation 209-218
Stojałowski Stefan, Paweł Milczarski Markery molekularne sprzężone z locus genu przywracającego płodność u mieszańców żyta z cytoplazmą CMS-C   Molecular markers linked with locus of the gene restoring male fertility in hybrids of rye with cytoplasm CMS-C 219-226
Rafalski Andrzej, Magdalena Żurawska, Irena Kolasińska, Iwona Wiśniewska Molekularna analiza linii męskosterylnych, dopełniaczy sterylności i restorerów płodności żyta   The molecular analysis of male-sterile, maintainer and restorer lines of rye 227-234
Dec Dorota, Helena Kubicka Zawartość wybranych pierwiastków w  siewkach żyta rosnących w warunkach stresu solnego w kulturach wodnych   The content of some chemical elements in seedlings of rye grown under conditions of salinity stress in hydroponic cultures 235-242

strona 1 z 2   12» »»